Skip to main content

Chemické látky

Právní předpisy EU týkající se chemických látek, potravinářských přídatných látek a označování a klasifikace látek

Jak se nařízení REACH vztahuje na váš podnik, jak nařízení funguje, činnost Evropské agentury pro chemické látky (ECHA)

Požadavky na používání chemických látek (REACH)

Jak splnit požadavky EU ohledně klasifikace, nařízení o označování a balení, způsoby klasifikace chemických látek, registrace látek v seznamu klasifikací a označení

Klasifikace, označování a balení chemických látek

Informace o chemických výrobcích, které vyžadují dodatečné nebo zvláštní právní předpisy 

Zvláštní chemické látky

Nařízení REACH, nařízení o klasifikaci, označování a balení (nařízení CLP), právní předpisy týkající se biocidů, pesticidů, léčiv, kosmetických přípravků a endokrinních disruptorů 

Způsob, jakým EU upravuje používání chemických látek

Přehled právních předpisů EU týkajících se potravinářských přídatných látek, látek určených k aromatizaci, kontaminujících látek, chemických látek v nádobách, materiálů, které přicházejí do styku s potravinami, a veterinárních léčivých produktů 

Chemická bezpečnost potravinářských výrobků