Skip to main content

Súdnictvo

Právo na účinný prostriedok nápravy a na spravodlivý proces, prezumpcia neviny a právo na obhajobu, zásady zákonnosti a primeranosti trestných činov a trestov, právo nebyť stíhaný alebo potrestaný v trestnom konaní dvakrát za ten istý trestný čin.

Poznajte svoje práva

Kapitola 6 Charty základných práv EÚ sa týka súdnictva. Články 47 až 50 tejto kapitoly chránia tieto práva:

Čo robiť v prípade porušenia vašich práv

Orgány krajín EÚ sú povinné dodržiavať Chartu základných práv len pri vykonávaní práva EÚ. Základné ľudské práva chráni ústava vašej krajiny.

Ako nahlásiť porušenie vašich práv

Ako adresovať sťažnosť príslušnému vnútroštátnemu orgánu, verejnej správe, vnútroštátnym súdom alebo špecializovanému orgánu pre ľudské práva.

What to do if your rights have been breached

The authorities of EU countries are bound to comply with the Charter of Fundamental Rights only when implementing EU law. Fundamental rights are protected by your country's constitution.

Ako nahlásiť porušenie vašich práv

Ako adresovať sťažnosť príslušnému vnútroštátnemu orgánu, verejnej správe, vnútroštátnym súdom alebo špecializovanému orgánu pre ľudské práva.