Skip to main content

Tiesiskums

Tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību un taisnīgu tiesu, nevainīguma prezumpcija un tiesības uz aizstāvību, noziedzīgu nodarījumu un sodu likumības un samērīguma principi, tiesības netikt divreiz tiesātam vai sodītam krimināllietā par to pašu noziedzīgo nodarījumu.

Zini savas tiesības!

ES Pamattiesību hartas 6. nodaļā ir runa par tiesiskumu. Hartas 47.–50. pants aizsargā šādas tiesības:

Ko darīt, ja jūsu tiesības ir pārkāptas?

ES dalībvalstu iestādēm Pamattiesību harta ir jāievēro tikai tad, kad tiek īstenotas ES tiesības. Pamattiesības aizsargā valsts konstitūcija.

What to do if your rights have been breached

The authorities of EU countries are bound to comply with the Charter of Fundamental Rights only when implementing EU law. Fundamental rights are protected by your country's constitution.