Pāriet uz galveno saturu

ES rīcības jomas

ES drīkst rīkoties tikai tajās jomās, kurās dalībvalstis saskaņā ar ES līgumiem to ir pilnvarojušas. Līgumos ir noteikts, kas un kādās jomās drīkst pieņemt tiesību aktus: ES, valstu valdības vai abas instances.

Trīs principi

Ir trīs principi, kas nosaka, kurās jomās un kādā veidā ES var rīkoties:

  • kompetences princips – Eiropas Savienībai ir vienīgi tās pilnvaras, kas tai uzticētas ES līgumos, kurus ratificējušas visas dalībvalstis,
  • proporcionalitātes princips – ES rīcība nedrīkst būt plašāka nekā vajadzīgs minēto līgumu mērķu sasniegšanai,
  • subsidiaritātes princips – jomās, kurās rīkoties var vai nu ES, vai dalībvalstu valdības, ES drīkst iejaukties tikai tad, ja rīcība ES līmenī ir efektīvāka.

Jomas, kurās tiesību aktus drīkst pieņemt tikai ES

Dažās jomās tiesību aktus drīkst pieņemt tikai ES. Dalībvalstīm tad atliek tos tikai piemērot, izņemot gadījumus, kad ES tām atļauj pašām pieņemt likumus. Kā teikts ES līgumos, šajās jomās Eiropas Savienībai ir ekskluzīva kompetence. Tās ir:

Jomas, kurās tiesību aktus drīkst pieņemt gan ES, gan valdības

Dažās jomās tiesību aktus drīkst pieņemt gan ES, gan valstu valdības. Tomēr dalībvalstis to var darīt tikai tad, ja ES vēl nav ierosinājusi attiecīgu tiesību aktu vai ir nolēmusi, ka to nedarīs. Šajās jomās Eiropas Savienībai ir dalītā kompetence, un tās ir:

Jomas, kurās dalībvalstis pieņem likumus, bet ES palīdz

Dažās jomās ES drīkst tikai atbalstīt, koordinēt vai papildināt dalībvalstu rīcību. Tā nav pilnvarota pati pieņemt tiesību aktus un nedrīkst šajā ziņā iejaukties dalībvalstu likumdošanas procesā. Šajās jomās ES ir t.s. atbalsta kompetence, un tās ir:

ES īpašais uzdevums

Dažās jomās Eiropas Savienībai ir īpaša kompetence, kas tai ļauj veikt īpašu uzdevumu vai pārsniegt līgumos uzticētās pilnvaras. Tās ir:

  • ekonomikas un nodarbinātības politikas koordinācija,
  • kopējās ārpolitikas un drošības politikas noteikšana un īstenošana,
  • fleksibilitātes klauzula, kas stingri noteiktās situācijās Eiropas Savienībai ļauj rīkoties, pārsniedzot ierasto pilnvaru apjomu.