Skip to main content

Ochrana životního prostředí a oceánů v rámci Zelené dohody

Ochrana životního prostředí

Evropská moře, oceány a životní prostředí jsou pro Evropu zdrojem přírodního i hospodářského bohatství. Chceme-li z nich i v budoucnu čerpat vzácné zdroje, musíme je chránit a pečovat o ně.

Mezi priority Zelené dohody pro Evropu patří:

  • ochrana biologické rozmanitosti a ekosystémů
  • snížení znečištění ovzduší, vody a půdy
  • přechod k oběhovému hospodářství
  • lepší nakládání s odpady
  • zajištění udržitelnosti modré ekonomiky a odvětví rybolovu

Činnost EU v těchto klíčových oblastech zlepší zdraví a kvalitu života občanů, bude řešit problémy životního prostředí a sníží emise skleníkových plynů.

Evropská komise přijala soubor návrhů, které uzpůsobí politiky EU v oblasti klimatu, energetiky, dopravy a zdanění tak, aby se mohly podílet na snižování čistých emisí skleníkových plynů do roku 2030 alespoň o 55 % oproti roku 1990. Další informace o realizaci Zelené dohody pro Evropu

Hlavní téma