Skip to main content
Лого на Европейската комисия

Доклад за върховенството на закона за 2020 г.

В доклада за върховенството на закона за 2020 г. се разглеждат значимите промени в тази област във всички държави членки.

Съобщение и глави по държави

В доклада за върховенството на закона за 2020 г. се представя както обзор на положението в Европейския съюз, така и специфични оценки на значимите промени в тази област за всяка от 27-те държави от ЕС. Обхванати са четири стълба: правосъдната система, рамката за борба с корупцията, медийния плурализъм и други институционални въпроси, свързани с принципите на взаимозависимост и взаимоограничаване. Главите по държави се основават на качествена оценка, извършена от Комисията. В тях се прави обобщение на важните събития от януари 2019 г. досега след кратко фактическо описание на правната и институционалната рамка от значение за всеки от стълбовете. В оценката са представени както предизвикателствата, така и положителните аспекти, в това число добрите практики. Комисията използва съгласуван и единен подход, като прилага една и съща методика и разглежда едни и същи въпроси във всички държави членки при отчитане по пропорционален начин на ситуацията и събитията.

2020 Rule of Law Report: Communication and country chapters

Методика

Докладът за върховенството на закона е резултат от тясното сътрудничество с държавите от ЕС и е базиран на широк кръг от източници. Оценките в 27-те глави по държави са изготвени в съответствие с методиката, обсъдена с държавите членки. Тази методика ще продължи да направлява работата по следващите издания на този годишен доклад. За всеки стълб съгласно методиката се припомнят разпоредбите на правото на ЕС от значение за оценката. Изтъкват се и становищата и препоръките на Съвета на Европа, които съдържат полезни насоки.

Създадена е мрежа от национални звена за контакт по отношение на върховенството на закона, за да се подпомогне установяването на механизма, обсъждането на методиката и текущата комуникация с държавите членки. Комисията получи писмен принос от всички държави и от над 200 заинтересовани страни и проведе над 300 виртуални срещи с всички тях и с гражданското общество.

2020 Rule of Law Report: methodology

Принос от държавите членки

Всички държави членки бяха приканени да предоставят информация за своята правна и институционална рамка като цяло, както и за значителните промени от 2019 г. в съответствие с приетия образец. Информацията беше структурирана около четирите стълба, обхванати от доклада: правосъдната система, рамката за борба с корупцията, медийния плурализъм и други институционални въпроси, свързани с принципите на взаимозависимост и взаимоограничаване.

2020 Rule of Law Report - input from Member States

Целева консултация със заинтересованите страни

Като част от изготвянето на доклада за върховенството на закона за 2020 г. Европейската комисия прикани заинтересованите страни да предоставят писмени становища чрез целева консултация от 24 март до 4 май 2020 г. В рамките на консултацията бяха получени над 200 хоризонтални и специфични за всяка държава коментари от агенции на ЕС, европейски мрежи, национални и европейски организации на гражданското общество и професионални сдружения и от международни и европейски участници. Получената информация за развитието на ситуацията в държавите членки бе използвана при изготвянето на оценката от Комисията.

2020 Rule of Law Report: targeted stakeholder consultation

Documents

30 СЕПТЕМВРИ 2020
2020 Rule of law report - methodology
English
(552.35 KB - PDF)
Изтегляне

30 СЕПТЕМВРИ 2020
Инструментариум на ЕС в областта на върховенството на закона
български
(306.16 KB - PDF)
Изтегляне

30 СЕПТЕМВРИ 2020
Европейски механизъм за върховенството на закона - Информационен документ
български
(118.56 KB - PDF)
Изтегляне