Skip to main content

Kāda informācija jāsniedz personām, kuru dati tiek vākti?

Atbilde

Vācot datus, attiecīgajām personām, no kurām tos vāc, skaidri jānorāda vismaz šāda informācija:

 • kas jūsu uzņēmums/organizācija ir (jūsu kontaktinformācija un jūsu datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija, ja šāds amats ir izveidots);
 • kāpēc jūsu uzņēmums/organizācija izmantos to personas datus (nolūki);
 • attiecīgo personas datu kategorijas;
 • datu apstrādes juridiskais pamatojums;
 • cik ilgi tiks glabāti dati;
 • citi lietotāji, kas šos datus varētu saņemt;
 • tas, vai attiecīgo personu dati tiks nosūtīti saņēmējam ārpus ES;
 • ka attiecīgajām personām ir tiesības iegūt datu kopiju (tiesības piekļūt personas datiem) un citas pamattiesības datu aizsardzības jomā (pilns tiesību uzskaitījums atrodams šeit);
 • šo personu tiesības iesniegt sūdzību datu aizsardzības iestādei;
 • šo personu tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu;
 • attiecīgā gadījumā — tas, vai pastāv automatizēta lēmumu pieņemšana, un tajā ietvertā loģika, kā arī šādu darbību sekas.

Pilns sniedzamās informācijas saraksts atrodams šeit.

Informāciju var sniegt rakstiski, mutiski (pēc attiecīgās personas pieprasījuma, ja šīs personas identitāte ir pierādīta citā veidā) vai — vajadzības gadījumā — elektroniskā formā. Jūsu uzņēmumam/organizācijai šī informācija jāsniedz bez maksas,kodolīgā, pārredzamā un saprotamā veidā, izmantojot skaidru un vienkāršu valodu.

Ja dati tiek iegūti no cita uzņēmuma/organizācijas, jūsu uzņēmumam/organizācijai iepriekš uzskaitītā informācija attiecīgajai personai jāsniedz vismaz viena mēneša laikā no dienas, kad jūsu uzņēmums ieguva attiecīgos personas datus; vai, gadījumā, ja jūsu uzņēmums/organizācija sazinās ar attiecīgo personu — no dienas, kad dati tika izmantoti, lai sazinātos ar attiecīgo personu; vai, ja datus paredzēts izpaust citam uzņēmumam — no dienas, kad personas dati tika pirmoreiz izpausti.

Jūsu uzņēmumam/organizācijai arī jāinformē persona par datu kategorijām un avotu, no kura ieguva attiecīgos datus, tai skaitā, ja datus ieguva no publiski pieejamiem avotiem. Noteiktos apstākļos, kas uzskaitīti VDAR 13. panta 4. punktā un 14. panta 5. punktā, jūsu uzņēmumam/organizācijai var piemērot atkāpi no pienākuma informēt attiecīgo fizisko personu. Noskaidrojiet, vai minētā atkāpe attiecas uz jūsu uzņēmumu/organizāciju.

Atsauces