Skip to main content
Лого на Европейската комисия

Каква информация трябва да бъде давана на хората, чиито данни събираме?

Отговор

По време на събирането на данните хората трябва да бъдат ясно информирани най-малкото относно:

 • кое е Вашето дружество/организация (Вашите данни за контакт и тези на вашия СЗД, ако има такъв);
 • защо Вашето дружество/организация ще използва личните им данни (цели);
 • категориите на съответните лични данни;
 • правното основание за обработката на данните им;
 • колко дълго ще запазите данните;
 • кой друг може да ги получи;
 • дали техните лични данни ще бъдат прехвърлени на получател извън ЕС;
 • че имат право на копие на данните (право на достъп до личните данни) и други основни права в областта на защитата на данните (вж. пълния списък на правата);
 • правото им да подадат жалба до орган за защита на данните (ОЗД);
 • правото им да оттеглят съгласието си по всяко време;
 • когато е приложимо, наличието на автоматизирано вземане на решения и съответната логика, включително последиците от това.

Вижте пълния списък с информация, която трябва да бъде предоставена.

Информацията може да бъде предоставена писмено, устно по искане на физическото лице, когато самоличността на това лице е доказана по друг начин, или по електронен път, когато е уместно. Вашето дружество/организация трябва да направи това по кратък, прозрачен, разбираем и лесно достъпен начин, с ясни и недвусмислени формулировки и безплатно.

Когато данните са получени от друго дружество/организация, Вашето дружество/организация трябва да предостави горепосочената информация на лицето най-късно до 1 месец, считано от получаването на личните данни; или ако Вашето дружество/организация комуникира с физическото лицето, когато данните се използват за комуникация с тях; или ако бъде предвидено оповестяване пред друго дружество, когато личните данни бъдат разкрити за пръв път.

От Вашето дружество/организация също се изисква да информира лицето за категориите данни и източника, от който е получило данните; включително ако то и получило данни от обществено достъпни източници. При специални обстоятелства, изброени в член 13, параграф 4 и член 14, параграф 5 от ОРЗД, Вашето дружество/организация може да бъде освободено от задължението да информирате лицето. Моля, проверете дали това изключение се прилага за Вашето дружество/организация.

Позовавания