Skip to main content

Mis teavet me peame andma inimestele, kellelt me andmeid kogume?

Vastus

Te peate andmete kogumise ajal teatama neile, kellelt Te andmeid kogute, vähemalt järgmist:

 • kes Te olete (Teie ja andmekaitseametniku (kui on) kontaktandmed);
 • miks Te nende isikuandmeid kasutate (eesmärgid);
 • asjaomaste isikuandmete liigid;
 • Teie andmete töötlemise õiguslik alus;
 • kui kaua Te andmeid säilitate;
 • kes veel võib neid saada;
 • kas nende isikuandmeid kantakse üle vastuvõtjale väljaspool ELi;
 • teave õiguse kohta saada andmete koopia (juurdepääsuõigus isikuandmetele) ja teiste andmekaitsealaste põhiõiguste kohta (vt õiguste täielikku loetelu);
 • teave õiguse kohta esitada kaebus andmekaitseasutusele;
 • teave õiguse kohta oma nõusolek igal ajal tagasi võtta;
 • asjakohasel juhul teave automatiseeritud otsuste tegemise, kasutatava loogika ja tagajärgede kohta.

Vaadake kogu esitatava teabe loetelu.

Kõnealuse teabe võib esitada kirjalikult, suuliselt, kui andmesubjekt seda taotleb ja ta isikusamasust tõendatakse muude vahendite abil, või asjakohasel juhul elektrooniliselt. Te peate seda tegema kokkuvõtlikult, läbipaistvalt, arusaadavalt ning kergesti kättesaadavas vormis, selges ja lihtsas sõnastuses ning tasuta.

Kui andmed saadakse teiselt ettevõtjalt või organisatsioonilt, tuleks eespool märgitud teave esitada asjaomasele isikule hiljemalt ühe kuu jooksul pärast isikuandmete saamist; kui isikuandmeid kasutatakse kõnealuse isikuga suhtlemiseks, siis temaga suhtlemise ajal, või kui isikuandmeid kavatsetakse avaldada teisele ettevõttele, siis isikuandmete esimese avaldamise ajal.

Samuti olete Te kohustatud teavitama kõnealust isikut andmeliikidest ja nende saamise allikast ning kui Te saite andmed avalikult kättesaadavatest allikatest, siis esitama ka teabe selle kohta. Isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 13 lõikes 4 ja artikli 14 lõikes 5 loetletud erijuhtudel võite Te olla vabastatud üksikisiku teavitamise kohustusest. Tehke kindlaks, kas see erand Teie ettevõtte või organisatsiooni kohta kehtib.

Viited