Skip to main content

Požadavky EU na výrobky

Normy EU týkající se bezpečnosti výrobků, zdravotní a environmentální normy, odvětvové normy, normy týkající se mezinárodního obchodu 

Evropské normy výrobků

Jak dodržovat dobrovolné normy, evropské normalizační organizace, vnitrostátní normalizační orgány, vyhledávání odvětvových norem

Evropské normy

Opatření Evropské komise a podnikatelské sféry při vytváření norem výrobků a služeb, evropské normalizační organizace, databáze pravidel týkajících se evropských norem 

Evropské normy

Předpisy EU týkající se označení CE v různých odvětvích, jak získat označení CE, pravidla a normy pro dovozce a distributory

Označení CE

Informace o označení CE v zemích EU, jak označení CE reprodukovat

Označení CE v Evropě

Normy výrobků, které nepodléhají harmonizaci na úrovni EU, skupiny výrobků, na něž se vztahuje zásada vzájemného uznávání, kontaktní místa v členských státech

Zásada vzájemného uznávání

Zásada vzájemného uznávání v EU, pokyny Evropské komise ohledně vzájemného uznávání, databáze dotčených produktů, kontaktní místa v členských státech

Předpisy týkající se vzájemného uznávání

Pravidla EU týkající se ekodesignu, energeticky účinné výrobky, výrobky, na něž se vztahují požadavky na ekodesign, různé druhy požadavků na ekodesign, kontaktní místa v členských státech zabývající se pravidly pro ekodesign

Ekodesign

Chemická bezpečnost

Jak splnit požadavky právních předpisů EU týkajících se chemických látek, jak se nařízení REACH vztahuje na váš podnik, jak nařízení funguje, činnost Evropské agentury pro chemické látky (ECHA)

Požadavky na používání chemických látek (REACH)

Jak splnit požadavky EU ohledně klasifikace, nařízení o označování a balení, způsoby klasifikace chemických látek, registrace látek v seznamu klasifikací a označení

Klasifikace, označování a balení chemických látek

Podrobnosti o chemických výrobcích, které vyžadují dodatečné nebo zvláštní právní předpisy

Zvláštní chemické látky

Bezpečnost léčivých přípravků

Právní rámec používání léčivých přípravků v EU, právní předpisy týkající se léků a léčebných postupů, expertní skupiny EU, Evropská agentura pro léčivé přípravky, informace pro pacienty na portálu EU o zdraví 

Humánní léčivé přípravky

Právní rámec pro bezpečnost veterinárních léčivých přípravků v EU, expertní skupiny pro veterinární zdraví

Veterinární léčivé přípravky

Bezpečnost potravin

Právní předpisy EU týkající se krmiv a potravin, EU a mezinárodní opatření v oblasti bezpečnosti potravin, portál systému včasné výměny informací pro potraviny a krmiva (RASFF)

Potraviny

Požadavky na bezpečnost výrobků na trhu EU

Pravidla týkající se bezpečnosti, označování, balení a uvádění na trh výrobků dovážených do EU, pravidla týkající se technické standardizace a souladu, pravidla pro ekoznačku, jaké požadavky musí váš výrobek splňovat

Dovoz zboží do EU – technické požadavky

Úloha celních orgánů při dodržování požadavků na bezpečnost, ochranu zdraví a životního prostředí u výrobků dovážených do EU

Celní kontroly a bezpečnost výrobků v EU

Požadavky týkající se obchodních dohod EU, typy dohod, informace o platných obchodních dohodách

Normy v obchodních dohodách EU

Jednání o mezinárodním obchodu zbožím a službami, informace o regionálních dohodách, evropská strategie přístupu na trh pro vývozce 

Obchodní politika EU týkající se zboží