Skip to main content

Hur du anmäler en kränkning av dina rättigheter

Så klagar du hos regeringen, en nationell myndighet eller domstol eller ett människorättsorgan.

När gäller stadgan om de grundläggande rättigheterna?

Bestämmelserna i stadgan gäller för EU:s institutioner, organ och byråer i alla deras åtgärder och för medlemsländerna när de tillämpar EU-rätten.

Stadgan skyddar privatpersoner och juridiska personer mot åtgärder från EU-institutionernas sida som kränker de grundläggande rättigheterna. Om det skulle hända har EU-domstolen behörighet att pröva om rättsakten är lagenlig.

Om en nationell myndighet bryter mot stadgan när den tillämpar EU-rätten har nationella domare (med vägledning av EU-domstolen) behörighet att säkerställa att stadgan respekteras.

Stadgan kompletterar nationella och internationella system för skydd av de grundläggande rättigheter, bl.a. Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna.

Om du anser att dina rättigheter har kränkts i ett sammanhang som inte omfattas av EU-rätten ska du vända dig till den relevanta nationella instansen, dvs. regeringen, en nationell myndighet eller domstol eller ett människorättsorgan.

Hur du anmäler en kränkning av dina rättigheter

Nationella likabehandlingsorgan

Alla EU-länder måste utse ett nationellt likabehandlingsorgan.

Organet ska

  • hjälpa offer för diskriminering
  • utföra enkäter och studier
  • publicera rapporter och rekommendationer.

Om du anser att du har blivit diskriminerad bör du kontakta likabehandlingsorganet i ditt land.

Nationella likabehandlingsorgan

Läs mer om hur du lämnar in ett klagomål på nationell nivå.

Se om stadgan gäller i ditt fall och hur du får hjälp 

Typer av kränkningar

Kränkning av en nationell myndighet

Om en nationell myndighet bryter mot stadgan när den tillämpar EU-rätten har nationella domare (vid behov med vägledning av EU-domstolen) behörighet att säkerställa att stadgan respekteras.

Kränkning av en EU-institution

Stadgan skyddar privatpersoner och juridiska personer mot åtgärder från EU-institutionernas sida som kränker de grundläggande rättigheterna. Om det skulle hända har EU-domstolen behörighet att pröva om rättsakten är lagenlig.

EU-kommissionen vidtar åtgärder mot en nationell myndighet

Kommissionen kan dra ett EU-land inför domstol om det har kränkt grundläggande rättigheter i sin tillämpning av EU-rätten. Det går däremot inte om det bara gäller tillämpning av nationell lagstiftning.

Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna 

Oberoende av sina skyldigheter enligt EU-rätten har alla EU-länder också förbundit sig att följa Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Det betyder att du – som en sista utväg efter att ha uttömt alla rättsmedel som står till buds i ditt eget land – kan väcka talan vid Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna i Strasbourg om ett EU-land har kränkt en grundläggande rättighet som garanteras av Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna.

Vill du veta om ditt klagomål kan prövas av domstolen i Strasbourg? Titta i domstolens checklista.

Dokument

 

4 MAJ 2017
EU Charter of Fundamental Rights infograph - where to go in case of breach?
English
(289.74 KB - PDF)
Ladda ner