Skip to main content

Úloha Agentury Evropské unie pro základní práva

Úloha, složení, oblasti působnosti a hodnocení činnosti Agentury EU pro základní práva

Úloha

Agentura EU pro základní práva byla zřízena v roce 2007 s cílem zajišťovat orgánům, institucím a jiným subjektům EU podporu a poradenství ohledně základních práv a zemím EU pak pomáhat při uplatňování právních předpisů EU v této oblasti.

Agentura byla zřízena nařízením Rady (ES) č. 168/2007.

Jejím hlavním úkolem je shromažďovat a zveřejňovat relevantní, objektivní, spolehlivé a srovnatelné informace a údaje o uplatňování základních práv ve všech zemích EU v rámci působnosti evropského práva. Dále má rozvíjet diskusi s občanskou společností s cílem zvýšit povědomí o problematice základních práv a propagovat tak výsledky své činnosti. 

Nařízení o zřízení Agentury Evropské unie pro základní práva

Návrh na změnu nařízení Rady (ES) č. 168/2007 o zřízení Agentury Evropské unie pro základní práva

Oblasti působnosti a činnost agentury

Plánování výzkumné činnosti agentury probíhá na základě víceletých programových podkladů a v rámci tematických oblastí uvedených ve víceletých rámcích agentury.

Činnost agentury zahrnuje země EU. Potenciální kandidátské země EU a země, které s EU podepsaly dohodu o stabilizaci a přidružení, se do činnosti agentury mohou zapojit jako pozorovatelé.

Další informace najdete na internetových stránkách Agentury Evropské unie pro základní práva.

Areas of work and scope

The agency plans its research on the basis of multiannual programming documents and within the thematic areas listed in its multiannual frameworks.

The agency covers EU countries. Potential EU countries and countries with which a stabilisation and association agreement has been concluded can participate in the work of the agency as observers.

For more information please consult the website of the EU Agency for Fundamental Rights.