Skip to main content

Rola Agencji Praw Podstawowych

Rola, skład, zakres działań i ocena Agencji Praw Podstawowych.

Rola

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej została ustanowiona w 2007 r., aby zapewnić pomoc i wiedzę fachową w zakresie praw podstawowych instytucjom, organom, urzędom i agencjom UE oraz jej państwom członkowskim, gdy wdrażają one unijne prawo.

Ustanowiono ją na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 168/2007.

Głównym zadaniem agencji jest gromadzenie i publikowanie istotnych, obiektywnych, wiarygodnych i porównywalnych informacji oraz danych na temat sytuacji we wszystkich państwach UE dotyczącej praw podstawowych objętych zakresem prawa UE. Agencja promuje również dialog z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, aby zwiększać świadomość społeczną na temat praw podstawowych i rozpowszechniać wyniki swoich prac. 

Rozporządzenie ustanawiające Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej

Wniosek dotyczący zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 168/2007 ustanawiającego Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej

Obszar i zakres działania

Agencja planuje harmonogram swoich prac na podstawie wieloletnich dokumentów programowych oraz w obszarach tematycznych wymienionych w jej wieloletnich ramach.

Prace agencji obejmują swoim zasięgiem państwa UE. Potencjalne kraje kandydujące i kraje, z którymi zawarto układ o stabilizacji i stowarzyszeniu, mogą uczestniczyć w pracach agencji w charakterze obserwatorów.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

Areas of work and scope

The agency plans its research on the basis of multiannual programming documents and within the thematic areas listed in its multiannual frameworks.

The agency covers EU countries. Potential EU countries and countries with which a stabilisation and association agreement has been concluded can participate in the work of the agency as observers.

For more information please consult the website of the EU Agency for Fundamental Rights.