Skip to main content
Agencja wykonawczaCINEA

Europejska Agencja Wykonawcza ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska

Europejska Agencja Wykonawcza ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA) zarządza programami Komisji Europejskiej przyczyniającymi się do dekarbonizacji i zrównoważonego wzrostu gospodarczego.

Aktualności

CINEA – Aktualności

CINEA – Planowane wydarzenia

Zadania

Europejska Agencja Wykonawcza ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska zarządza następującymi programami UE:

  • Instrument „Łącząc Europę” (CEF) 
  • „Horyzont Europa”
  • Fundusz innowacyjny
  • Program LIFE
  • Unijny mechanizm finansowania energii ze źródeł odnawialnych
  • Mechanizm sprawiedliwej transformacji
  • Europejski Fundusz Morski, Rybacki i Akwakultury 

Agencja zarządza programami wspierającymi politykę w wymienionych poniżej obszarach:

Mobility and Transport

Energia

Climate action

Deklaracja celów i schemat organizacyjny 

Plany i sprawozdania

Program prac Komisji – przegląd wyników na poziomie całej instytucji w bieżącym roku

Roczne sprawozdanie z działalności – osiągnięcia departamentu, środki wydane w poprzednim roku

Roczny program prac – linia budżetowa przewidziana na określone strategie i programy finansowania na bieżący rok

Kierownictwo i organizacja

Kontakt

Imię i nazwisko / Nazwa
European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA)
E-mail
Tel.
+32 2 299 11 11 (centrala telefoniczna Komisji)
Adres pocztowy
Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci (INEA), European Commission, W910, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgia