Skip to main content

Aké povinnosti má úradník pre ochranu údajov (DPO)?

Odpoveď

Úradník pre ochranu údajov pomáha prevádzkovateľovi alebo spracovateľovi so všetkými otázkami, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov. Úradník pre ochranu údajov predovšetkým musí:

  • poskytovať informácie a poradenstvo prevádzkovateľovi alebo spracovateľovi, ako aj zamestnancom, o ich povinnostiach podľa právnych predpisov o ochrane údajov;
  • monitorovať, či organizácia dodržiava súlad so všetkými právnymi predpismi týkajúcimi sa ochrany údajov vrátane auditov, činností na zvyšovanie povedomia či odbornej prípravy personálu, ktorý je zapojený do spracovateľských operácií;
  • poskytovať poradenstvo tam, kde sa vykonáva posúdenie vplyvu na ochranu údajov a monitorovať jeho vykonávanie;
  • pôsobiť ako kontaktné miesto pre žiadosti jednotlivcov týkajúcich sa spracúvania ich osobných údajov a výkonu ich práv;
  • spolupracovať s úradmi na ochranu údajov a pôsobiť ako kontaktné miesto pre tieto úrady v otázkach týkajúcich sa spracúvania.

Úradníka pre ochranu údajov musí organizácia zapojiť dostatočne včas. Úradník pre ochranu údajov nesmie k výkonu svojich úloh dostávať pokyny od prevádzkovateľa ani spracovateľa. Úradník pre ochranu údajov sa zodpovedá priamo najvyššej úrovni riadenia organizácie.

Odkazy