Skip to main content

Možno na marketing použiť údaje, ktoré poskytla tretia strana?

Odpoveď

Pred nadobudnutím kontaktného zoznamu alebo databázy s kontaktnými údajmi jednotlivcov od inej organizácie táto organizácia musí vedieť preukázať, že údaje boli získané v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov a že ich môže použiť na reklamné účely. Napríklad, ak organizácia získala údaje na základe súhlasu, tento súhlas musel obsahovať možnosť prevodu údajov iným príjemcom na účely ich vlastného priameho marketingu.

Vaša spoločnosť/organizácia sa tiež musí ubezpečiť, že zoznam alebo databáza sú aktuálne a že neposielate reklamu jednotlivcom, ktorí namietli proti spracúvaniu ich osobných údajov na účely priameho marketingu. Vaša spoločnosť/organizácia sa tiež musí ubezpečiť, že ak využíva napr. e-mailovú komunikáciu na účely priameho marketingu, dodržiava pravidlá stanovené v smernici o súkromí a elektronických komunikáciách (smernica 2002/58/ES 1).

Takéto zoznamy sa spracúvajú  z dôvodu oprávnených záujmov a jednotlivci budú mať právo namietať proti takémuto spracúvaniu. Vaša spoločnosť/organizácia tiež musí informovať jednotlivcov, najneskôr v čase prvej komunikácie s nimi, že zozbierala ich osobné údaje a že ich bude spracúvať, aby im posielala reklamy.

Príklad

Pani A. a pán B. sú priatelia. Pani A. prevádzkuje športové zariadenie a pán B. kníhkupectvo. Obidvaja zbierajú údaje o svojich zákazníkoch. Kníhkupectvu pána B. sa nedarí dobre. Vo svojej databáze klientov má len pár ľudí a jeho obchod nemá veľkú návštevnosť. Pán B. povie pani A. o novej biografii známeho športovca a spýta sa, či by jej klienti, nemali záujem o reklamu na túto knihu. Vo vyhlásení o ochrane súkromia pani A. informovala svojich klientov, že môže poskytnúť ich údaje partnerom, ktorí ponúkajú výrobky súvisiace so zdravím a športovaním. Keďže bol poskytnutý konkrétny súhlas na účely prevodu údajov iným príjemcom na ich vlastný priamy marketing, pani A. môže poslať zoznam klientov pánovi B. Žiadne údaje nemôže poslať o jednotlivcovi, ktorý namietol proti spracúvaniu jeho osobných údajov.

Odkazy

Example

Two friends, Mrs. A and Mr. B, run, respectively, a gym and a book shop. Each collects data from their respective customers. Mr. B’s book shop isn’t doing well. His client database has few entries and not many people walk into his shop. He tells Mrs. A that he has a new biography of a famous athlete and asks whether Mrs. A’s clients would be interested in receiving advertising about the book. The terms of Mrs. A’s privacy notice informed her clients that she could share the data with partners offering products in the health and fitness area. As far as specific consent was given for the purpose of transmitting the data to other recipients for their own direct marketing, Mrs. A can send the client list to Mr. B. No data can be sent about an individual who objected to the processing of their personal data.

References

1 Directive 2002/58/EC of the European Parliament and of the Council of 12 July 2002 concerning the processing of personal data and the protection of privacy in the electronic communications sector (Directive on privacy and electronic communications) (OJ L 201, 31.07.2002 p.37).