Skip to main content

K akým osobným údajom a informáciám môže jednotlivec získať prístup na požiadanie?

Odpoveď

Keď niekto požiada o prístup k svojim osobným údajom, vaša spoločnosť/organizácia musí:

  • potvrdiť, či spracúva alebo nespracúva osobné údaje, ktoré sa ho týkajú;
  • poskytnúť kópiu osobných údajov, ktoré sa o ňom uchovávajú;
  • poskytnúť informácie o spracúvaní (napr. účely, kategórie osobných údajov, príjemcovia atď.).

Vaša spoločnosť/organizácia musí jednotlivcovi poskytnúť kópiu jeho osobných údajov bezplatne Za ďalšie kópie však možno žiadať primeraný poplatok.

Výkon práva na prístup je úzko prepojený s výkonom práva na prenosnosť údajov, aby mohol jednotlivec previesť svoje údaje inej organizácii.

Je dôležité, aby sa v oznámení o ochrane súkromia vašej spoločnosti/organizácie jednoznačne rozlišovalo medzi oboma týmito právami. Obe práva preto  musia byť spomenuté stručne a oddelene.

Príklad

Vaša spoločnosť/organizácia poskytuje online službu sociálnej siete, v ktorej si jednotlivci môžu posielať správy a obrázky. Používateľ požiada o prístup k svojim osobným údajom a o overenie, aké osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, vaša spoločnosť/organizácia spracúva. Vaša spoločnosť/organizácia musíte potvrdiť, že spracúva osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, a poskytnúť mu kópiu (napr. meno, kontaktné údaje, odoslané správy a obrázky). Vaša spoločnosť/organizácia mu tiež musí poskytnúť informácie o spracúvaní – zvyčajne to bude v oznámení vašej služby o ochrane súkromia.

Odkazy

Example

Your company/organisation provides an online social networking service whereby individuals can exchange messages and pictures. A user requests to access their personal data and to verify what personal data which concerns them is processed by your company/organisation. Your company/organisation  must confirm that it is processing personal data which concerns them and provide a copy (such as  name, contact details, messages and pictures exchanged). Your company/organisation must also provide them with information about the processing – usually that would be in the privacy notice of your service.