Skip to main content

Jakie dane osobowe i informacje można udostępnić na żądanie osoby, której dotyczą?

Odpowiedź

Gdy ktoś żąda dostępu do swoich danych osobowych, Twoja firma/organizacja musi:

  • potwierdzić, czy przetwarza dane dotyczące tej osoby,
  • udostępnić kopię posiadanych danych osobowych dotyczących tej osoby,
  • udzielić informacji na temat operacji przetwarzania (np. dotyczących celów, kategorii danych osobowych, odbiorców itd.).

Twoja firma/organizacja musi nieodpłatnie udostępnić kopię danych osobowych osobie, której dotyczą. Za każdą kolejną kopię może jednak pobierać rozsądną opłatę.

Wykonanie prawa dostępu jest ściśle związane z wykonaniem prawa do przenoszenia danych, umożliwiającego osobie, której dane dotyczą, przenoszenie jej danych do innej organizacji.

Ważne jest, aby w swojej informacji dotyczącej polityki prywatności Twojej firmy/organizacji wyraźnie odróżnić jedno prawo od drugiego. W tym celu powinno się pokrótce opisać oba prawa z osobna.

Przykłady

Twoja firma/organizacja udostępnia serwis społecznościowy online, na którym osoby prywatne mogą wymieniać wiadomości i zdjęcia. Jeden z użytkowników żąda dostępu do swoich danych osobowych i sprawdzenia, jakie dane osobowe, które go dotyczą, przetwarza Twoja firma/organizacja. Twoja firma/organizacja musi potwierdzić, czy przetwarza dane osobowe dotyczące tego użytkownika, a następnie udostępnić mu ich kopię (zawierającą np. imię i nazwisko, dane kontaktowe, przesyłane wiadomości i zdjęcia). Twoja firma/organizacja musi także przekazać mu informacje dotyczące przetwarzania – zazwyczaj znajdują się one w informacji o polityce prywatności umieszczonej na stronie Twojego serwisu.

Odnośniki

Example

Your company/organisation provides an online social networking service whereby individuals can exchange messages and pictures. A user requests to access their personal data and to verify what personal data which concerns them is processed by your company/organisation. Your company/organisation  must confirm that it is processing personal data which concerns them and provide a copy (such as  name, contact details, messages and pictures exchanged). Your company/organisation must also provide them with information about the processing – usually that would be in the privacy notice of your service.