Skip to main content

Väärikus

ELi põhiõiguste harta I jaotis: inimväärikus, õigus elule, õigus isikupuutumatusele, piinamise ja ebainimliku või alandava kohtlemise või karistamise keeld, orjus ja sunniviisiline töö.

Teadke oma õigusi!

ELi põhiõiguste harta I jaotise teema on väärikus. Selle jaotise artiklitega 1–5 kaitstakse järgmisi õigusi:

Mida teha, kui teie õigusi on rikutud?

ELi liikmesriikide ametiasutused peavad põhiõiguste hartat järgima üksnes ELi õiguse rakendamisel. Muul juhul on põhiõigused kaitstud iga riigi põhiseadusega.

What to do if your rights have been breached

The authorities of EU countries are bound to comply with the Charter of Fundamental Rights only when implementing EU law. Fundamental rights are protected by your country's constitution.