Skip to main content

Orumas

ES pagrindinių teisių chartijos 1 antraštinė dalis: žmogaus orumas, teisė į gyvybę, teisė į asmens neliečiamybę, kankinimo ir nežmoniško ar žeminančio elgesio arba baudimo uždraudimas, vergijos ir priverčiamojo darbo uždraudimas.

Žinokite savo teises

ES pagrindinių teisių chartijos 1 antraštinė dalis yra skirta orumui. Šios antraštinės dalies 1–5 straipsniais saugomos šios teisės:

Ką daryti, jei buvo pažeistos jūsų teisės?

ES šalių valdžios institucijos privalo laikytis Pagrindinių teisių chartijos tik įgyvendindamos ES teisę. Pagrindinės teisės yra saugomos jūsų šalies konstitucijos.

What to do if your rights have been breached

The authorities of EU countries are bound to comply with the Charter of Fundamental Rights only when implementing EU law. Fundamental rights are protected by your country's constitution.