Skip to main content

Rohelepe ning keskkonna ja ookeanide kaitse

Meie keskkonna kaitsmine

Euroopa mered, ookeanid ja keskkond on Euroopa loodusliku ja majandusliku rikkuse allikas. Me peame neid kaitsma, et nad suudaksid pakkuda meile vajalikke ressursse ka tulevikus.

Euroopa rohelise kokkuleppe prioriteedid on järgmised:

  • elurikkuse ja ökosüsteemide kaitsmine;
  • õhu-, vee- ja pinnasesaaste vähendamine;
  • üleminek ringmajandusele;
  • jäätmekäitluse parandamine;
  • meremajanduse ja kalandussektori kestlikkuse tagamine.

Nendes esmatähtsates valdkondades võetavate meetmetega parandab EL kodanike tervist ja elukvaliteeti, lahendab keskkonnaprobleeme ja vähendab kasvuhoonegaaside heidet.

Et vähendada kasvuhoonegaaside netoheidet 2030. aastaks vähemalt 55% võrreldes 1990. aastaga, võttis Euroopa Komisjon vastu rea ettepanekuid, et kohandada ELi kliima-, energia-, transpordi- ja maksupoliitikat. Euroopa rohelise kokkuleppe elluviimine.

Fookuses