Направо към основното съдържание

Енергетиката и Зеленият пакт

Преход към чиста енергия

Европейският зелен пакт е съсредоточен върху 3 основни принципа за прехода към чиста енергия, което ще спомогне за намаляване на емисиите на парникови газове и за подобряване на качеството на живот на нашите граждани:

  1. гарантиране на сигурно енергийно снабдяване на ЕС на достъпни цени
  2. изграждане на напълно интегриран, взаимносвързан и цифровизиран енергиен пазар на ЕС
  3. даване на приоритет на енергийната ефективност, подобряване на енергийните характеристики на нашите сгради и развитие на енергиен сектор, основан до голяма степен на енергия от възобновяеми източници

Основните цели на Комисията с оглед на постигането на това са:

  • изграждане на взаимносвързани енергийни системи и по-добре интегрирани мрежи с цел подкрепа за възобновяемите енергийни източници
  • насърчаване на развитието на иновативни технологии и модерна инфраструктура
  • подобряване на енергийната ефективност и екопроектирането на продуктите
  • декарбонизация на газовия сектор и насърчаване на интелигентна интеграция между секторите
  • даване на повече права на потребителите и подпомагане на държавите членки да се справят с енергийната бедност
  • популяризиране на енергийните стандарти и технологии на ЕС в световен мащаб
  • разгръщане на пълния потенциал за производство в Европа на вятърна енергия от разположени в морето инсталации.

Европейската комисия прие набор от предложения, чиято цел е политиките на ЕС в областта на климата, енергетиката, транспорта и данъчното облагане да бъдат пригодени към целта за намаляване на нетните емисии на парникови газове с най-малко 55 % до 2030 г. в сравнение с равнищата от 1990 г. Повече информация за изпълнението на Европейския зелен пакт

На фокус

Документи

 

23 MАРТ 2022 Г.
Factsheet: Refilling gas storage for next winter

 

8 MАРТ 2022 Г.
Factsheet: REPowerEU - Joint European action for more affordable, secure and sustainable energy

 

15 ДЕКЕМВРИ 2021 Г.
Factsheet: Making our homes and buildings fit for a greener future

 

15 ДЕКЕМВРИ 2021 Г.
Factsheet: Delivering the Green Deal - the role of clean gases including hydrogen