Põhisisu juurde

Otsuste tegemine iganädalastel koosolekutel

Komisjoni volinikud kohtuvad igal nädalal, et arutada poliitiliselt tundlikke küsimusi ja võtta vastu ettepanekuid, milles tuleb kokku leppida suulise menetluse teel.

Volinike iganädalased koosolekud

Volinike kolleegium, kuhu kuulub 27 volinikku, kohtub tavaliselt vähemalt kord nädalas. Seda iganädalast otsustamismenetlust nimetatakse suuliseks menetluseks.

Tavaliselt kohtuvad volinikud kolmapäeva hommikuti Brüsselis. Strasbourgis toimuvate Euroopa Parlamendi täiskogu istungite ajal toimuvad koosolekud aga teisipäeviti.

Lisaks iganädalastele koosolekutele võib komisjoni president asjaoludest lähtuvalt korraldada ka erakorralisi koosolekuid, et arutada mõnda kindlat teemat või reageerida konkreetsele sündmusele. 

Komisjoni koosolekute päevakorrad

Iga koosoleku päevakorra koostab komisjoni president ning see on tihedalt seotud komisjoni iga-aastase tööprogrammiga. Iga päevakorrapunkti tutvustab asjaomase valdkonna eest vastutav volinik. Seejärel teevad kõik kohalviibivad volinikud selle kohta ühise otsuse.

Komisjoni koosolekute päevakorrad
Tulevaste komisjoni koosolekute esialgsed päevakorrad

Kollegiaalne otsustusprotsess

Komisjon toimib kollegiaalsuse põhimõttel. Otsused teeb ühiselt volinike kolleegium, kes vastutab nende eest Euroopa Parlamendi ees. Otsustusprotsessis on 27 volinikku võrdsed ja nad vastutavad tehtud otsuste eest samuti võrdselt.

Kollegiaalsus tagab:

  • otsuste kvaliteedi, sest iga ettepaneku puhul tuleb konsulteerida kõigi volinikega;
  • institutsioonilise sõltumatuse, sest otsused võetakse vastu ilma eri poolte surveta;
  • poliitilise vastutuse jagamise kõigi volinike vahel isegi juhul, kui otsused võetakse vastu häälteenamusega.

Kolleegium võib otsuseid vastu võtta ka hääletamise teel. Selleks et otsus võetaks vastu, peab selle poolt hääletama üle poole volinike kolleegiumi liikmetest (27st liikmest 14). Igal volinikul on üks hääl, mille nad saavad anda üksnes isiklikult.

Koosolekutel osalemine

Volinikud peavad osalema kõigil kolleegiumi koosolekutel. Kui nad on sunnitud mis tahes põhjusel hilinema, peavad nad sellest presidenti õigeaegselt teavitama. Kolleegiumi koosolekult võib puududa vaid eriolukorras ja põhjendatult. 

Iganädalaste koosolekute protokollid

Volinike kolleegiumi iga koosoleku kohta koostatakse protokoll, mis avaldatakse internetis. 

Iganädalaste koosolekute protokollid

Komisjoni kokkulepitud algatused

Komisjonil on seadusandliku algatuse õigus. Kui volinike kolleegium on seadusandliku ettepaneku kohta ühise otsuse teinud, jõuab see õigusloomeprotsessi järgmisse etappi. Enamikul juhtudel edastatakse see (seadusandlikku tavamenetlust ehk kaasotsustamismenetlust järgides) Euroopa Parlamendile läbivaatamiseks ja vastuvõtmiseks.

Samal ajal saavad ELi liikmesriikide parlamendid esitada ettepaneku kohta oma arvamuse ning kinnitada, et konkreetse küsimuse käsitlemine ELi tasandil on tõhusam kui piirkondlikul või kohalikul tasandil.