Skip to main content

Europeiska finanspolitiska nämnden

Europeiska finanspolitiska nämnden är ett av EU-kommissionens oberoende rådgivande organ.

Uppdrag

Nämnden inrättades som uppföljning av de fem ordförandenas rapport ”Färdigställandet av EU:s ekonomiska och monetära union”. Syftet är att stärka det nuvarande regelverket för ekonomisk styrning.

Nämndens huvuduppgifter är att

  • utvärdera genomförandet av EU:s finanspolitiska regelverk och den finanspolitiska inriktningen i euroområdet och på nationell nivå
  • lägga fram förslag om den framtida utvecklingen av unionens finanspolitiska regelverk
  • bedöma om den framtida finanspolitiska inriktningen för varje euroland och för euroområdet som helhet är lämplig på grundval av en ekonomisk bedömning enligt stabilitets- och tillväxtpaktens regler
  • samarbeta med de oberoende nationella finanspolitiska råden
  • bistå EU-kommissionens ordförande med råd när så behövs.

Sammansättning

I april 2019 beslöt kommissionen att förnya nämndens uppdrag för en andra och sista treårsperiod med början den 20 oktober 2019.

Den 9 september 2020 utnämnde kommissionen Xavier Debrun till ny ledamot i tre år.

Niels Thygesen

Ordförande

Professor emeritus i internationell ekonomi vid Köpenhamns universitet och f.d. rådgivare till regeringar och internationella institutioner, Danmark.

12 JUNI 2017
CV - Niels Thygesen
English
(220.6 KB - PDF)
Ladda ner

Roel Beetsma

Ledamot
Roel Beetsma

Professor vid Amsterdams universitet och dekan för fakulteten för ekonomi och näringsliv, Nederländerna.

25 OKTOBER 2022
CV - Roel Beetsma
English
(95.6 KB - PDF)
Ladda ner

Massimo Bordignon

Ledamot
Massimo Bordignon

Professor och tidigare rektor för institutionen för ekonomi och finans vid Katolska universitetet i Milano, Italien.

25 OKTOBER 2022
CV - Massimo Bordignon
English
(72.77 KB - PDF)
Ladda ner

Xavier Debrun

Ledamot
Xavier Debrun

Rådgivare inom belgiska riksbankens forskningsavdelning.                                          

25 OKTOBER 2022
CV - Xavier Debrun
English
(91.37 KB - PDF)
Ladda ner

Mateusz Szczurek

Ledamot
Mateusz Szczurek

F.d. finansminister, lärare vid Warszawas universitet och EBRD:s biträdande direktör, Polen.  

25 OKTOBER 2022
CV - Mateusz Szczurek
English
(97.94 KB - PDF)
Ladda ner

Sekretariat

Martin Larch

Sekretariatschef
Martin Larch

Chef för nämndens sekretariat.

Sekretariatet består av en sekretariatschef och annan personal och ska

  1. bistå nämndens beslutsprocess genom att förbereda dess möten
  2. tillhandahålla analytiskt, statistiskt, administrativt och logistiskt stöd av hög kvalitet till nämnden under ordförandens ledning
  3. säkerställa samarbetet med de nationella finanspolitiska råden.

Rapporter och publikationer

Forskning

Verktyg för bedömning av överensstämmelse

De senaste åren har nämndens sekretariat samlat in uppgifter om EU-ländernas budgetpolitik med avseende på stabilitets- och tillväxtpaktens regler. Resultaten sammanfattas och beskrivs i det användarvänliga verktyget Compliance tracker. Verktyget bygger på en databas som bedömer hur stabilitets- och tillväxtpaktens regler efterlevs rent numeriskt. Det tar inte hänsyn till rättsliga tolkningar eller det manöverutrymme som tillåts enligt lagen, utan följer hur de relevanta finanspolitiska målen – budgetbalansen, skuldkvoten i förhållande till BNP eller de offentliga utgifterna – har utvecklats kvantitativt i enlighet med huvuddragen i reglerna.

Dokument

13 NOVEMBER 2017
Factsheet: the European Fiscal Board
English
(92.92 KB - PDF)
Ladda ner

De fem ordförandenas rapport

Kommissionens beslut (EU) 2015/1937 av den 21 oktober 2015 om inrättande av en oberoende rådgivande europeisk finanspolitisk nämnd

Kommissionens beslut (EU) 2016/221 av den 12 februari 2016 om ändring av beslut (EU) 2015/1937

Ändrad arbetsordning för Europeiska finanspolitiska nämnden

Europeiska finanspolitiska nämnden: frågor och svar

Evenemang

Europeiska finanspolitiska nämndens evenemang

EVENEMANG | 11 juli 2022

Event 11 July EFB

Den 11 juli diskuterade ordföranden nämndens senaste bedömning med euroområdets finansministrar på Eurogruppens möte.

EVENEMANG | 22 juni 2022

Den 22 juni presenterade ordföranden nämndens senaste bedömning av euroområdets finanspolitiska inriktning för kommissionärskollegiet i Bryssel.

Niels at College

EVENEMANG | 20 juni 2022

Den 20 juni höll nämndens ordförande ett tal på konferensen ”Tio år med Portugals finanspolitiska råd”, då det portugisiska rådet firade tioårsjubileet av utnämningen av dess styrelse.

Niels Lisbon

(Foto av Rafael G. Antunes / Portugals finanspolitiska råd)

EVENEMANG | 20 juni 2022

Nämnden träffade IMF i samband med 2022 års personalbesök i euroområdet.

IMF visit

EVENEMANG | 19 maj 2022

EFB 19 May event

Den 19 maj träffade nämndens ledamöter EU-kommissionens vice ordförande Valdis Dombrovskis för att diskutera den finanspolitiska inriktningen.

EVENEMANG | 12 maj 2022

Den 12 maj träffade nämndens ordförande och ledamöter EU:s ekonomikommissionär Paolo Gentiloni för att diskutera en rad olika finanspolitiska frågor.

Offentliga finanser och klimatåtgärder efter pandemin |  Fjärde årliga konferensen |  25 februari 2022

EFB 25 February event

Du kan se en inspelning av konferensen om offentliga finanser och klimatåtgärder efter pandemin. Läs programmet

Se videoklipp, rapporter och presentationer

EVENEMANG | 25 januari 2022

25 January 2022 EFB event

Den 25 januari 2022 träffade nämndens ledamöter EU:s ekonomikommissionär Paolo Gentiloni för att diskutera översynen av den ekonomiska styrningen.

EVENEMANG | 11 januari 2022

meeting EVP Dombrovskis

Den 11 januari träffade ordförande Niels Thygesen och ledamöterna EU-kommissionens vice ordförande Valdis Dombrovskis för att diskutera nämndens arbetsprogram för 2022 och översynen av EU:s ekonomiska styrning.

EVENEMANG | 18 november 2021

EFB event Nov 18

Nämndens ordförande Niels Thygesen presenterade årsrapporten för 2021 för Europaparlamentets utskott för ekonomi och valutafrågor. 

EVENEMANG | 10 november 2021

Event fifth report presentation

Den 10 november 2021 presenterade ordföranden nämndens senaste årsrapport för kommissionärskollegiet i Bryssel.

EVENEMANG | 25 oktober 2021

EFB 25 october event

Nämnden diskuterade EU:s finanspolitik med IMF i samband med personalbesöket i euroområdet.

EVENEMANG | 19 maj 2021

EFB meeting 19 May 2021

Nämnden träffade IMF i samband med 2021 års personalbesök i euroområdet. Informationsutbytet gällde främst den finanspolitiska utvecklingen och de offentliga finansernas utsikter.

EVENEMANG | 23 april 2021

EFB 23 April event

Vid en CSEP-IMF-rundabordsdiskussion talade Niels Thygesen på temat EU:s finanspolitiska ram – historik och resultat: Rundabordsmöte | Säkra hållbara finanser och finanspolitiska ramar på medellång sikt – internationella erfarenheter och relevans för Indien – CSEP

EVENEMANG | 21 april 2021

EFB 21 April Event

På ett ESM-seminarium om hållbar skuldsättning varnade nämndens ledamot Xavier Debrun för att blunda för skuldutvecklingen i tider av låga räntor.

EVENEMANG | 11 mars 2021

eunifi 4

På EUNIFI-nätverksmötet diskuterade nämndens ordförande framtiden för stabilitets- och tillväxtpakten mot bakgrund av de senaste erfarenheterna.

oecd 18

Nämnden utbytte synpunkter med OECD om EU:s ramar för ekonomisk styrning.

EVENEMANG | 26 februari 2021

EFB 26 February event

Europeiska finanspolitiska nämnden anordnade en konferens på temat ”Hög skuldsättning, låga räntor och extrema händelser: regelbaserade finanspolitiska ramar under stress”. Läs programmet

NYTT – Tal, rapporter och presentationer

EVENEMANG | 28 januari 2021

EFB event 21Jan

Europeiska finanspolitiska nämndens ordförande deltog i en panel vid årets finanspolitiska webbinarium som anordnades av EU-kommissionens generaldirektorat för ekonomi och finans. I år deltog nästan 400 personer.

EVENEMANG | 1 juli 2020

EFB event 1 July

Den 1 juli 2020 i Bryssel presenterade Europeiska finanspolitiska nämndens ordförande den senaste rapporten om finanspolitiken i euroländerna. Han träffade hela EU-kommissionen med ordförande Ursula von der Leyen i spetsen för att diskutera huvudpunkterna i den senaste analysen.

EVENEMANG | 2 mars 2020

Europeiska finanspolitiska nämndens ordförande deltar i en högnivåpanel vid ECB om aktuella finanspolitiska utmaningar

Den 2 mars 2020 deltog Europeiska finanspolitiska nämndens ordförande i en högnivåpanel vid Europeiska centralbanken om aktuella finanspolitiska utmaningar. Evenemanget samlade experter på offentliga finanser från Europeiska centralbankssystemet och oberoende finanspolitiska institutioner.

EVENEMANG | 28 februari 2020

Europeiska finanspolitiska nämndens konferens den 28 februari 2020

Den 28 februari 2020 anordnade Europeiska finanspolitiska nämnden en konferens på temat förnya EU:s finanspolitiska ramar. Konferensen anordnades tillsammans med Centre for Economic Policy Research (CEPR) och Amsterdam Centre for European Studies (ACES). Läs programmet

Erfarenheterna av de gällande finanspolitiska ramarna är i bästa fall blandade. Det visar den finanspolitiska nämndens nya utvärderingsrapport om EU:s finanspolitiska bestämmelser. Just nu pågår omfattande diskussioner om hur man bäst kan se över bestämmelserna och konferensen i februari är en del av denna debatt. Konferensen försökte också vidga perspektivet genom att diskutera om det behövs en central finanspolitisk instans och ”blue sky-arrangemang” som bygger på en fullständig uppdatering av de gällande finanspolitiska ramarna.

NYTT – Protokoll, rapporter och presentationer

EVENEMANG | 28 januari 2020

Europeiska finanspolitiska nämnden hos GD Ekonomi och finans

Den 28 januari 2020 bidrog Europeiska finanspolitiska nämnden till en debatt om finanspolitiska regler tillsammans med företrädare från IMF, OECD och ECB. Debatten anordnades av EU-kommissionens generaldirektorat för ekonomi och finans i Bryssel. 

EVENEMANG | 15 januari 2020

Europeiska finanspolitiska nämndens logotyp

En tjänst som ledamot av Europeiska finanspolitiska nämnden är ledig. Intresseanmälan publicerades i EUT C 13, 15.1.2020, s.18

EVENEMANG | 17 januari 2020

Europeiska finanspolitiska nämndens evenemang den 17 januari 2020

Den 17 januari 2020 träffade sekretariatschefen Martin Larch företrädare för nationella parlament vid ett evenemang som anordnades av Europaparlamentet i Bryssel.

EVENEMANG | 11 december 2019

Workshop med Europaparlamentets utskott för ekonomi och valutafrågor

© Europeiska unionen 2019 – Europaparlamentet/fotograf

Den 11 december 2019 deltog Niels Thygesen i en expertgrupp som bjudits in till en workshop med Europaparlamentets utskott för ekonomi och valutafrågor. Temat var hur man kan förenkla stabilitets- och tillväxtpakten: http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/192044/Draft_programme_WS_on_SGP_simplification-original.pdf

EVENEMANG | 18 november 2019

Den 18 november 2019 besökte Mateusz Szczurek och Martin Larch den yngsta nationella oberoende finanspolitiska institutionen i EU, det tjeckiska finanspolitiska rådet i Prag. Mötet var sponsrat av EU:s representationskontor och ledde till ett mycket fruktbart utbyte av synpunkter och erfarenheter.

EVENEMANG | 15 november 2019

Europeiska finanspolitiska nämndens evenemang den 15 november

Den 15 november 2019 hade Roel Beetsma bjudits in till EU-kommissionens årliga forskningskonferens för att diskutera ett dokument av Olivier Blanchard om finanspolitik vid låga räntenivåer.  

EVENEMANG | 24 september 2019

Europeiska finanspolitiska nämndens evenemang den 24 september 2019

Den 24 september 2019 presenterade ordförande Niels Thygesen nämndens bedömning av finanspolitikens inriktning i euroländerna under 2020 för Europaparlamentet.

EVENEMANG | 14 september 2019

Europeiska finanspolitiska nämndens evenemang den 14 september 2019

Den 14 september 2019 var ordförande Niels Thygesen på det informella Ekofinmötet i Helsingfors för att presentera nämndens senaste rapport om de finanspolitiska EU-reglernas ändamålsenlighet.

EVENEMANG | 8 juli 2019

Europeiska finanspolitiska nämndens evenemang den 8 juli 2019

Den 8 juli 2019 deltog ordförande Niels Thygesen i mötet mellan euroområdets finansministrar (Eurogruppen) i Bryssel för att presentera och diskutera nämndens bedömning av finanspolitikens inriktning i euroländerna under 2020. Inför mötet träffade Niels Thygesen också Eurogruppens ordförande Mário Centeno.

EVENEMANG | 25 juni 2019

Europeiska finanspolitiska nämndens evenemang den 25 juni 2019

Den 25 juni 2019 publicerade nämnden sin bedömning av finanspolitikens inriktning i euroländerna under 2020. Mot bakgrund av att ekonomin väntas uppnå sin ungefärliga potential kom nämnden fram till att en neutral finanspolitik är lämplig för hela euroområdet under 2020.

EVENEMANG | 28 februari 2019​

Europeiska finanspolitiska nämndens första workshop

Den 28 februari 2019 höll nämnden sin första workshop i Bryssel. Syftet var att utbyta bästa praxis och öka de oberoende finanspolitiska institutionernas effektivitet på lång sikt.

Externa evenemang

EVENEMANG | 4–5 februari 2019

Mateusz Szczurek i möte med OECD-nätverk i Lissabon
Copyright OECD

Den 4–5 februari 2019 deltog nämndens ledamot Mateusz Szczurek i det elfte årsmötet med OECD:s nätverk för oberoende finanspolitiska institutioner och för parlamentstjänstemän med budgetansvar i Lissabon. Mötet var ett gyllene tillfälle att presentera nämndens verksamhet för en internationell publik och utbyta bästa praxis med andra oberoende finanspolitiska institutioner.

EVENEMANG | 28 november 2018

Europeiska finanspolitiska nämndens evenemang den 28 november 2018

Den 28 november 2018 presenterade ordförande Niels Thygesen nämndens årsrapport för 2018 för Europeiska stabilitetsmekanismen (ESM) i Luxemburg.

EVENEMANG | 22 november 2018

efb-bruegel.png

Den 22 november 2018 presenterade ordförande Niels Thygesen nämndens årsrapport för 2018 för Bruegel, en ekonomisk tankesmedja i Bryssel. Du kan se ett videoklipp från evenemanget på Bruegels webbplats.

EVENEMANG | 22 november 2018

eff-ep.jpg

Den 22 november 2018 presenterade Eloïse Orseau från nämndens sekretariat årsrapporten för 2018 för Europaparlamentet vid en workshop med de nationella parlamentsförvaltningarna. Syftet med workshoppen var att stärka samarbetet och samsynen mellan EU-ländernas parlamentsförvaltningar när det gäller den europeiska planeringsterminens viktigaste etapper och verktyg genom att utbyta kunskap och bästa praxis.

EVENEMANG | 3–4 juli 2018

Evenemang den 3–4 juli 2018 i Seoul

Den 3–4 juli 2018 deltog nämndens ledamot Mateusz Szczurek i det tionde årsmötet med OECD:s nätverk för oberoende finanspolitiska institutioner och för parlamentstjänstemän med budgetansvar i Seoul. Mötet var ett gyllene tillfälle att presentera nämndens verksamhet för en internationell publik och utbyta bästa praxis med andra oberoende finanspolitiska institutioner.

EVENEMANG | 2 juli 2018

Europeiska finanspolitiska nämndens evenemang den 2 juli 2018

Den 2 juli 2018 presenterade ordförande Niels Thygesen nämndens senaste rapport för Bruegel, en ekonomisk tankesmedja i Bryssel.

EVENEMANG | 18 juni 2018

Europeiska finanspolitiska nämndens evenemang den 18 juni 2018

Den 18 juni 2018 presenterade nämnden sin senaste rapport för pressen. Rapporten innehåller en bedömning av den nuvarande och framtida makroekonomiska situationen i euroområdet. Dessutom ger nämnden oberoende råd om finanspolitikens inriktning i euroländerna. Man diskuterar också hur EMU:s budgetstruktur kan förbättras.

EVENEMANG | 10 maj 2018

Roel Beetsma

Den 10 maj 2018 deltog nämnden i slutkonferensen om forskningsprojektet Ademu vid Europeiska universitetsinstitutet i Florens. Syftet med forskningsprojektet är att göra en ny bedömning av den samlade finans- och penningpolitiska ramen för EU som helhet och för euroområdet i synnerhet. Nämndens ledamot Roel Beetsma, som är professor i ekonomi vid Amsterdams universitet, hade bjudits in för att tala om En ny finans- och penningpolitisk ram för EMU? EU-ordförandenas färdplan 2018.

EVENEMANG | 12 april 2018

Europeiska finanspolitiska nämndens evenemang den 12 april 2018

Den 12 april 2018 träffades nämndens ordförande Niels Thygesen och eurogruppens ordförande och tillika Portugals finansminister Mário Centeno i Lissabon. Samma dag samtalade Niels Thygesen också med ledamöterna av Portugals oberoende finanspolitiska råd.

EVENEMANG | 22 mars 2018

Europeiska finanspolitiska nämndens evenemang den 22 mars 2018

Den 22 mars 2018 deltog nämnden i Banca d' Italias 20:e workshop om offentliga finanser, ”Finanspolitiska utmaningar för euroområdet: institutionella och politiska lösningar”. Nämndens ledamot Roel Beetsma deltog i en panel som granskade EU:s finanspolitiska regelverk efter en presentation av nämndens årsrapport 2017.

Kontakt