Skip to main content
Лого на Европейската комисия

Защита на лицата, сигнализиращи за нередности

Инициативи на Европейската комисия относно защитата на лица, подаващи сигнали за нарушения на правото на Съюза.

Извършването на незаконни дейности и злоупотребата със закона са възможни във всяка организация, била тя частна или публична, голяма или малка. Те могат да се проявят под много различни форми — корупция, измама, злоупотреба или небрежност. Ако не бъдат взети мерки във връзка с подобни явления, това може да доведе до сериозни вреди за обществения интерес.

Лицата, които работят за дадена организация или са в контакт с нея поради свързани с тяхната работа дейности, често са първите, които научават за такива събития, и следователно са в привилегировано положение да информират тези, които могат да разрешат проблема.

Лицата, сигнализиращи за нередности, т.е. лицата, които подават сигнал (в рамките на съответната организация или до външен орган) или разкриват (пред обществеността) информация относно нарушения, настъпили в контекст, свързан с работата, спомагат за предотвратяване на щетите и откриване на заплахи или вреди за обществения интерес, които в противен случай могат да останат скрити.

На европейско и национално равнище обаче защитата на лицата, сигнализиращи за нередности, е неравномерна и фрагментарна. В резултат на това лицата, сигнализиращи за нередности, често биват обезкуражавани да докладват своите опасения поради страх от отмъщение.

Поради тези причини на 23 април 2018 г. Европейската комисия представи пакет от инициативи, включващ предложение за директива относно защитата на лицата, подаващи сигнали за нарушения на правото на Съюза, и съобщение за създаване на всеобхватна правна рамка за защита на лицата, сигнализиращи за нередности, с оглед на защитата на обществения интерес на европейско равнище, създаване на леснодостъпни канали за подаване на сигнали, подчертаване на задължението за запазване на поверителността и забрана за ответни действия с цел отмъщение срещу лица, сигнализиращи за нередности, както и установяване на целенасочени мерки за защита.

Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 г. относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза, бе приета на 23 октомври 2019 г. и влезе в сила на 16 декември 2019 г. Държавите членки трябва да я транспонират в националното си законодателство до 17 декември 2021 г.

Документи

 

16 ДЕКЕМВРИ 2019
Press release - Entry into force of the directive on whistleblower protection
English
(5.95 KB - HTML)
Изтегляне

 

23 ОКТОМВРИ 2019
Directive of The European Parliament and of The Council on the protection of persons who report breaches of Union law
English
(630.19 KB - HTML)
Изтегляне

 

20 АПРИЛ 2018
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee "Strengthening whistleblower protection at EU level"
English
(200.15 KB - HTML)
Изтегляне

 

20 АПРИЛ 2018
Factsheet on whistleblowing
English
(123.9 KB - PDF)
Изтегляне