Skip to main content
Лого на Европейската комисия

Бюджет

Какво прави Комисията

Бюджетът на Европейския съюз е отражение на многогодишната финансова рамка. Той се определя ежегодно от Европейския парламент и Съвета (националните министри) въз основа на предложения на Комисията. В рамките на Комисията бюджетът се управлява от генерална дирекция „Бюджет“.

Цели

  • осигуряване на средствата, необходими за изпълнение на политиките на ЕС, въз основа на ефективно финансово програмиране
  • вземане на заеми на капиталовите пазари от името на ЕС, за да се финансира възстановяването по линия на инструмента NextGenerationEU
  • изпълнение на приходната и разходната част на бюджета
  • управление на регулаторната рамка за бюджета
  • съставяне на годишните отчети на институциите на ЕС
  • насърчаване на разумното финансово управление в рамките на Комисията
  • отчитане на изпълнението на бюджета и координиране на процедурата по освобождаване от отговорност — от подготовката до последващите действия във връзка с препоръките на Парламента и Съвета

Основни инициативи