Skip to main content
Лого на Европейската комисия

Гражданство на ЕС

Права на гражданите на ЕС, гражданска инициатива, доклади, проучвания сред гражданите и повече информация за гражданството на ЕС.

Права на гражданите на ЕС

По силата на Договора за функционирането на Европейския съюз гражданите на ЕС имат право на:

  • недопускане на дискриминация въз основа на гражданство
  • свободно движение и пребиваване на територията на ЕС
  • гласуване и кандидатиране на избори за Европейски парламент и общински избори
  • консулска закрила (помощ от посолството или консулството на която и да e друга държава от ЕС за граждани на ЕС, намиращи се в държава извън ЕС, в която няма нито посолство, нито консулство на тяхната държава)
  • подаване на петиция до Европейския парламент и на жалба до Европейския омбудсман
  • стартиране или поддържане на европейска гражданска инициатива, с която от Европейската комисия се иска да предложи законодателство по въпрос от значение за тях
  • установяване на контакт и получаване на отговор от която и да е институция на ЕС на един от официалните езици на ЕС
  • достъп до документи на Европейския парламент, Европейската комисия и Съвета при определени условия

Всички граждани на ЕС имат равен достъп до публичната служба на ЕС.

Доклади за гражданството на ЕС

Гражданството на ЕС и правата, които то предоставя, са в основата на ЕС. На всеки 3 години Европейската комисия докладва за напредъка към ефективно гражданство на ЕС и за новите приоритети за следващите години в областта на правата, свързани с гражданството на ЕС. През лятото на 2020 г. се проведе обществена консултация относно гражданството на ЕС, като подготовка за Доклада за гражданството за 2020 г.

Съобщение за медиите относно Доклада за гражданството на ЕС за 2020 г.

Кратък информационен документ: Доклад относно гражданството на ЕС за 2020 г.

Информационен документ: Резултати от обществената консултация относно правата, произтичащи от гражданството на ЕС, 2020 г.

Доклад за обществената консултация относно правата, произтичащи от гражданството на ЕС, 2020 г.

Доклад по член 25 от ДФЕС

Проучвания на Евробарометър

Стандартните проучвания на Евробарометър се провеждат два пъти в годината. Редовно се провеждат и допълнителни проучвания на Евробарометър за по-задълбочено разглеждане на нагласите относно гражданството на ЕС. Въпросите, свързани с приоритетите на Европейската комисия, и по-специално свободното движение, са на преден план.

Есен 2019 г. — Стандартен доклад на Евробарометър относно гражданството на ЕС (EB 92)

Гражданство на ЕС и демокрация (2020 г.)

Във всички държави от ЕС беше проведено експресно проучване на Евробарометър, за да се подпомогне изготвянето на следващия доклад за гражданството на ЕС.

Демокрация и избори (2018 г.)

През 2018 г. като принос към годишния колоквиум по основните права бе публикувано специално проучване на Евробарометър относно демокрацията и изборите.

Европейско гражданство (2016 г.)

Доклад на Евробарометър относно гражданството на ЕС от 2016 г.

Резюме: доклад на Евробарометър относно гражданството на ЕС от 2016 г.

Информационен документ: проучване на Евробарометър относно гражданството на ЕС от 2016 г.

Избирателни права (2016 г.)

Резюме: проучване на Евробарометър относно избирателните права от 2016 г.

Информационен документ: проучване на Евробарометър относно избирателните права от 2016 г.

Други доклади

На 23 януари 2019 г. Комисията прие доклад относно режимите за предоставяне на гражданство и право на пребиваване срещу инвестиции в Европейския съюз, в който се прави преглед на всички подобни схеми, действащи в ЕС. Повече информация за последващите действия във връзка с доклада на Комисията можете да намерите тук.

Информационни портали