Skip to main content

Zemědělství a životní prostředí
Odkazy na informace o hlavních politických opatřeních a činnostech EU v zájmu propagace a zajištění udržitelného zemědělství.

Využívání půdy a politika v oblasti změny klimatu
Informace o významu využívání půdy pro pohlcování, emise a ukládání skleníkových plynů a informace o mezinárodních rámcích pro emise skleníkových plynů a jejich pohlcování v důsledku využívání půdy. 

Biopaliva a změny ve využívání půdy
Význam biopaliv coby obnovitelné alternativy fosilních paliv a pravidla pro potírání nepřímých změn ve využívání půdy.