Skip to main content

Vide un lauksaimniecība
Informācija par svarīgām ES stratēģijām un pasākumiem, kuru mērķis ir veicināt un garantēt ilgtspējīgu lauksaimniecību.

Zemes izmantošana un politika klimata jomā
Uzziniet vairāk par to, kā zemes izmantošana ietekmē siltumnīcefekta gāzu emisijas, to piesaisti un uzglabāšanu, kā arī par starptautiskajiem līgumiem šajā jomā. 

Biodegviela un zemes izmantojuma maiņa
Uzziniet, kā biodegviela ir izmantojama kā atjaunojama fosilā kurināmā alternatīva un kādi ir noteikumi par cīņu pret netiešu zemes izmantojuma maiņu.