Skip to main content

EU:n tuotevaatimukset

EU:n tuoteturvallisuusstandardit, terveys- ja ympäristöstandardit, alakohtaiset standardit, kansainvälisen kaupan standardit. 

EU:n tuotevaatimukset

Vapaaehtoisten standardien noudattaminen, eurooppalaiset standardointiorganisaatiot, kansalliset standardointielimet, alakohtaisten standardien haku.

Standardointi Euroopassa

Tuotteiden ja palvelujen standardointiin liittyvät Euroopan komission ja eri teollisuudenalojen toimet, eurooppalaiset standardointiorganisaatiot, standarditietokanta. 

Eurooppalaiset standardit

CE-merkintää koskevat EU:n säännöt eri aloilla, CE-merkinnän saaminen, tuojia ja jakelijoita koskevat säännöt ja standardit.

CE-merkintä

Tietoa CE-merkinnän saamisesta tuotteelle ja merkinnän tekemisestä.

CE-merkintä EU:n sisämarkkinoilla myytävissä tuotteissa

Vaatimukset sellaisten tuotteiden osalta, joita ei ole yhdenmukaistettu EU:n tasolla, vastavuoroisen tunnustamisen piiriin kuuluvat tuoteryhmät, kansalliset yhteyspisteet.

Vastavuoroisen tunnustamisen periaate

EU:n vastavuoroisen tunnustamisen periaate, vastavuoroista tunnustamista koskevat Euroopan komission ohjeasiakirjat, vastavuoroisen tunnustamisen piiriin kuuluvien tuotteiden tietokanta, kansalliset yhteyspisteet.

Vastavuoroisen tunnustamisen periaate

Ekologista suunnittelua koskevat EU:n vaatimukset, ekosuunnitteluvaatimusten piiriin kuuluvat tuotteet, erilaiset vaatimustyypit, ekologista suunnittelua koskevista säännöistä vastaavat kansalliset yhteyspisteet.

Ekologinen suunnittelu

Kemikaaliturvallisuus

EU:n kemikaalilainsäädännön noudattaminen, REACH-asetuksen piiriin kuuluva yritystoiminta, asetuksen soveltaminen, Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) toiminta.

Kemikaalien käyttöä koskevat vaatimukset (REACH)

Kemikaalien luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun EU-asetuksen noudattaminen, kemikaalien luokittelu, aineen tietojen toimittaminen luokitusten ja merkintöjen luetteloon.

Kemikaalien luokitus, merkinnät ja pakkaaminen

Tietoa kemiallisista tuotteista, joihin sovelletaan täydentävää tai erityistä lainsäädäntöä.

Erityiskemikaalit

Lääketurvallisuus

Oikeudelliset puitteet lääkevalmisteiden käytölle EU:ssa, lääkkeitä ja lääkintää koskevat säännökset, EU:n asiantuntijaryhmät, Euroopan lääkevirasto, potilaille suunnattu tiedotusaineisto EU:n terveysportaalissa. 

Ihmisille tarkoitetut lääkkeet

Eläinlääkkeiden turvallisuuden varmistamiseen liittyvät EU:n oikeudelliset puitteet, eläinten terveyttä käsittelevät asiantuntijaryhmät.

Eläinlääkkeet

Elintarviketurvallisuus

EU:n elintarvike- ja rehulainsäädäntö, elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvät EU:n ja kansainväliset toimet, elintarvikkeita ja rehuja koskeva nopea hälytysjärjestelmä (RASFF).

Elintarvikkeet

EU:n tuoteturvallisuusvaatimukset

EU:n alueelle tuotavien tuotteiden turvallisuutta, merkintöjä, pakkauksia ja markkinointia koskevat säännöt, teknistä standardointia ja vaatimustenmukaisuutta koskevat säännöt, ympäristömerkkejä koskevat säännöt, tuotekohtaiset vaatimukset.

Tavaroiden tuonti EU:hun – tekniset vaatimukset

Tullin rooli turvallisuuden varmistamisessa, EU:n alueelle tuotavia tuotteita koskevat terveys- ja ympäristövaatimukset.

Tullitarkastukset ja tuoteturvallisuus

EU:n kauppasopimusten vaatimukset, sopimustyypit, tarkemmat tiedot nykyisistä kauppasopimuksista.

EU:n kauppasopimukset

Tavaroita ja palveluja koskevat kansainväliset kauppaneuvottelut, alueelliset sopimukset, EU:n viejien markkinoille pääsyä koskeva strategia. 

EU:n kauppapolitiikka