Skip to main content

Wymagania UE dotyczące produktów

Bezpieczeństwo produktów, normy zdrowotne i środowiskowe, normy właściwe dla danego sektora, normy w handlu zagranicznym 

Unijne normy dotyczące produktów

Spełnianie norm w ramach systemu normalizacji dobrowolnej, europejskie organizacje normalizacyjne, krajowe jednostki normalizacyjne, wyszukiwarka norm właściwych dla danego sektora

Normy w Europie

Działania Komisji Europejskiej i sektorów przemysłu w zakresie tworzenia norm dla produktów i usług, europejskie organizacje normalizacyjne, bazy przepisów dotyczących norm europejskich 

Normy europejskie

Przepisy UE dotyczące oznakowania CE dla różnych sektorów, jak uzyskać oznakowanie CE, zasady i normy dla importerów i dystrybutorów

Oznakowanie CE

Informacje o oznakowaniu CE w krajach UE, jak odtworzyć oznakowanie CE

Oznakowanie CE w Europie

Zasady dotyczące norm dla produktów, które nie podlegają harmonizacji na szczeblu UE, grupy produktów objęte zasadą wzajemnego uznawania, krajowe punkty kontaktowe

Zasada wzajemnego uznawania

Unijna zasada wzajemnego uznawania, wytyczne Komisji Europejskiej w sprawie zasady wzajemnego uznawania, baza produktów objętych tą zasadą, krajowe punkty kontaktowe

Regulacje w sprawie wzajemnego uznawania

Przepisy UE dotyczące ekoprojektu, produkty energooszczędne, produkty objęte wymogami dotyczącymi ekoprojektu, różnego rodzaju wymogi dotyczące ekoprojektu, krajowe punkty kontaktowe odpowiedzialne za wdrażanie przepisów dotyczących ekoprojektu

Ekoprojekt

Bezpieczeństwo chemiczne

Jak zapewnić zgodność z unijnymi przepisami w zakresie chemikaliów, jak rozporządzenie REACH wpływa na działalność przedsiębiorstwa, jak działają przepisy tego rozporządzenia, na czym polega rola Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA)

Wymagania dotyczące stosowania chemikaliów (REACH)

Jak spełnić wymogi unijnego rozporządzenia w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania, jak klasyfikować chemikalia, jak zgłosić substancję do wykazu klasyfikacji i oznakowania

Klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie chemikaliów

Szczegółowe informacje na temat produktów chemicznych, do których mają zastosowanie przepisy dodatkowe lub szczególne

Szczególne rodzaje chemikaliów

Bezpieczeństwo stosowania produktów leczniczych

Ramy prawne dotyczące stosowania produktów leczniczych w UE, regulacje dotyczące leków i praktyk medycznych, grupy ekspertów w UE, Europejska Agencja Leków, informacje dla pacjentów w unijnym portalu „Zdrowie publiczne” 

Produkty lecznicze stosowane u ludzi

Ramy prawne dotyczące bezpieczeństwa weterynaryjnych produktów leczniczych w UE, grupy ekspertów weterynaryjnych

Weterynaryjne produkty lecznicze

Bezpieczeństwo żywności

Unijne prawo żywnościowe i paszowe, europejskie i międzynarodowe środki w zakresie bezpieczeństwa żywności, system wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach (RASFF)

Żywność

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa produktów na rynku UE

Zasady dotyczące bezpieczeństwa, oznakowania, pakowania i wprowadzania do obrotu produktów importowanych do UE, normalizacja techniczna i zgodność z przepisami, zasady stosowania oznakowania ekologicznego – jakim wymogom musi odpowiadać dany produkt

Przywóz towarów do UE – wymagania techniczne

Jak organy celne przyczyniają się do przestrzegania wymagań w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska w odniesieniu do produktów wprowadzanych na rynek UE

Unijne kontrole celne a bezpieczeństwo produktów

Wymogi zawarte w umowach handlowych UE, rodzaje porozumień, szczegółowe informacje o obowiązujących umowach handlowych

Normy w umowach handlowych UE

Międzynarodowe negocjacje handlowe w sprawie towarów i usług, szczegółowe informacje o porozumieniach regionalnych, unijna strategia dostępu do rynku dla eksporterów 

Polityka handlowa UE