Skip to main content

EU's produktkrav

Regler om standarder for produktsikkerhed i EU, sundheds- og miljøstandarder, sektorspecifikke standarder og internationale handelsstandarder. 

EU's produktstandarder

Læs om, hvordan du overholder frivillige standarder og om europæiske standardiseringsorganisationer og nationale standardiseringsorganer, og søg efter sektorspecifikke standarder.

Europæiske standarder

Læs om Europa-Kommissionens og industriens tiltag til at udarbejde standarder for produkter og tjenesteydelser, Europiske standardiseringsorganisationer og databasen over regler for europæiske standarder. 

Europæiske standarder

Læs om EU's regler for CE-mærkning for forskellige sektorer, hvordan du får et CE-mærke og om regler og standarder for importører og distributører.

CE-mærkning

Information om CE-mærkning i EU-landene og om, hvordan du gengiver CE-mærket.

CE-mærkning i Europa

Læs om reglerne for standarder for produkter, som ikke er underlagt EU-harmonisering, produktgrupper, som er omfattet af princippet om gensidig anerkendelse og nationale kontaktpunkter.

Princippet om gensidig anerkendelse

Find information om EU's princip om gensidig anerkendelse, Europa-Kommissionens vejledende dokumenter om gensidig anerkendelse, databasen over berørte produkter og nationale kontaktpunkter.

Regler om gensidig anerkendelse

Læs om EU's regler om miljøvenligt design, energieffektive produkter, produkter, som er omfattet af kravene til miljøvenligt design, forskellige krav til miljøvenligt design og nationale kontaktpunkter med ansvar for reglerne om miljøvenligt design.

Miljøvenligt design

Sikkerhed i forbindelse med kemikalier

Læs om, hvordan du overholder EU's lovgivning om kemikalier, hvordan REACH-direktivet gælder for din virksomhed, hvordan direktivet fungerer, og hvordan Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) arbejder.

Krav til anvendelsen af kemikalier (REACH)

Læs om, hvordan du overholder EU's forordning om klassificering, mærkning og emballering, hvordan du klassificerer kemikalier, og hvordan du indsender et stof til fortegnelsen over klassificeringer og mærkninger.

Klassificering, mærkning og emballering af kemikalier

Oplysninger om kemiske produkter, som er omfattet af yderligere regler eller særlig lovgivning.

Specifikke kemikalier

Lægemiddelsikkerhed

Den juridiske ramme for brugen af lægemidler i EU, lovgivning om lægemidler og medicinsk praksis, ekspertgrupper i EU, Det Europæiske Lægemiddelagentur og information til patienter gennem EU's sundhedsportal. 

Humanmedicinske lægemidler

Lovgivning om sikkerheden ved veterinærlægemidler i EU og ekspertgrupper om dyresundhed.

Veterinærlægemidler

Fødevaresikkerhed

Oplysninger om EU's fødevare- og foderstoflovgivning, europæiske og internationale fødevaresikkerhedsforanstaltninger og Det hurtige varslingssystem for fødevarer og foderstoffer (RASFF).

Fødevarer

Sikkerhedskrav til varer på EU's indre marked

Læs om reglerne for sikkerhed, mærkning og emballering i forbindelse med produkterm der importeres til EU, reglerne for teknisk standardisering og overensstemmelse og reglerne for miljømærkning, og se, hvilke krav dine produkter skal overholde.

Import af varer i EU – tekniske krav

Læs om toldmyndighedernes rolle med hensyn til at opretholde sikkerheden og om de sundhedsmæssige og miljømæssige krav til produkter, der indføres i EU.

EU's toldkontrol og produktsikkerhed

Information om kravene i EU's handelsaftaler, aftaletyper og nuværende handelsaftaler.

Standarder i EU's handelsaftaler

Læs om internationale handelsforhandlinger om varer og tjenesteydelser, regionale aftaler og EU's markedsadgangsstrategi for eksportører. 

EU's handelspolitik for varer