Skip to main content
Лого на Европейската комисия

Изисквания на ЕС за продуктите

Правила във връзка със стандартите на ЕС за безопасност на продуктите, здравни и екологични стандарти, стандарти по сектори, стандарти в международната търговия. 

Продуктови стандарти на ЕС

Как да спазвате доброволни стандарти, европейски организации за стандартизация, национални органи за стандартизация, търсене на стандарти по сектори.

Стандарти в Европа

Действия на Европейската комисия и промишлеността за създаване на стандарти за продукти и услуги, европейски организации за стандартизация, база данни с правила относно европейските стандарти. 

Европейски стандарти

Правила на ЕС за маркировката „CE“ за различни сектори, как се получава маркировката „CE“, правила и стандарти за вносители и дистрибутори.

Маркировка „CE“

Информация за маркировката „CE“ в страните от ЕС, как се възпроизвежда маркировката „CE“.

Маркировката „CE“ в Европа

Правила относно стандартите за продукти, които не са уредени от законодателството на ЕС за хармонизация, групи продукти, обхванати от принципа на взаимно признаване, национални органи за контакт.

Принцип на взаимно признаване

Принцип на ЕС на взаимно признаване, документи с насоки на Европейската комисия относно взаимното признаване, база данни със засегнати продукти, национални органи за контакт.

Разпоредби във връзка със взаимното признаване

Правила на ЕС за екопроектирането, енергийно ефективни продукти, продукти, за които важат изискванията за екопроектиране, различни видове изисквания за екопроектиране, национални органи за контакт, отговарящи за правилата за екопроектиране.

Екопроектиране

Безопасност на химичните вещества

Как да спазвате законодателството на ЕС за химичните вещества, как Регламентът относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали се отразява на вашия бизнес, как функционира регламентът, дейност на Европейската агенция по химикали (ECHA).

Изисквания за използването на химикали (REACH)

Как да спазвате Регламента на ЕС за класифициране, етикетиране и опаковане, как да класифицирате химикали, представяне на химикал за включване в списък за класификация и етикетиране.

Класифициране, етикетиране, опаковане на химикали

Подробна информация за химични продукти, за които се изисква допълнително или специално законодателство.

Специфични химикали

Безопасност на лекарствените продукти

Правна рамка за използването на лекарствени продукти в ЕС, разпоредби за лекарствата и медицинските практики, експертни групи в ЕС, Европейска агенция по лекарствата, информация за пациенти на здравния портал на ЕС. 

Лекарствени продукти за хуманна употреба

Правна рамка за безопасност на ветеринарномедицинските продукти в ЕС, експертни групи в областта на ветеринарната медицина.

Лекарствени продукти за ветеринарна употреба

Безопасност на храните

Законодателство на ЕС за храните и фуражите, мерки в областта на безопасността на храните на равнище ЕС и на международно равнище, Система за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF).

Храни

Изисквания за безопасност на стоките на пазара на ЕС

Правила за безопасност, етикетиране, опаковане и предлагане на пазара на продукти, внесени в ЕС, правила за техническа стандартизация и съответствие, правила за екомаркировката, проверка на изискванията за определен продукт.

Внос на стоки в ЕС — технически изисквания

Роля на митниците при прилагането на изискванията в областта на безопасността, здравето и опазването на околната среда към продукти, внасяни в ЕС.

Митнически проверки и безопасност на продуктите в ЕС

Изисквания на търговските споразумения на ЕС, видове споразумения, подробни данни за действащи търговски споразумения.

Стандарти в търговските споразумения на ЕС

Международни търговски преговори във връзка със стоки и услуги, подробни данни за регионални споразумения, стратегия на ЕС за достъп до пазара за износители. 

Политика на ЕС за търговията със стоки