Skip to main content

Europees Begrotingscomité

Het Europees Begrotingscomité is een onafhankelijk adviesorgaan van de Europese Commissie.

Mandaat

Het comité is opgericht naar aanleiding van het verslag van de vijf voorzitters over de voltooiing van Europa’s economische en monetaire unie. Het doel was een steviger kader voor economische governance.

Het Europees Begrotingscomité (EFB) heeft in de eerste plaats tot taak:

  • te evalueren in hoeverre in de eurozone en op nationaal niveau het begrotingskader van de EU en de juiste begrotingskoers worden gevolgd
  • suggesties te doen voor de toekomstige ontwikkeling van het EU-begrotingskader
  • de toekomstige begrotingskoers voor de eurozone als geheel op basis van de economische feiten, en de nationale begrotingskoersen binnen de regels van het stabiliteits- en groeipact te beoordelen
  • samen te werken met de onafhankelijke nationale begrotingsraden
  • de voorzitter van de Commissie ad hoc van advies te dienen

Samenstelling

In april 2019 heeft de Europese Commissie besloten het mandaat van het Europees Begrotingscomité te verlengen met een tweede periode van drie jaar, vanaf 20 oktober 2019.

Op 9 september 2020 heeft de Europese Commissie de heer Xavier Debrun tot nieuw lid van het Europees Begrotingscomité benoemd voor een termijn van drie jaar.

THYGESEN Niels

Voorzitter
THYGESEN Niels

Professor emeritus Internationale Economie aan de Universiteit van Kopenhagen en voormalig adviseur van overheden en internationale instellingen, Denemarken.

12 JUNI 2017
CV - Niels Thygesen
English
(220.6 KB - PDF)
Downloaden

BEETSMA Roel

Lid
Professor Roel Beetsma

Professor en decaan van de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam, Nederland.

25 OKTOBER 2022
CV - Roel Beetsma
English
(95.6 KB - PDF)
Downloaden

BORDIGNON Massimo

Lid
BORDIGNON Massimo

Professor en voormalig directeur van het departement Economie en Financiën van de katholieke Universiteit van Milaan, Italië.

25 OKTOBER 2022
CV - Massimo Bordignon
English
(72.77 KB - PDF)
Downloaden

DEBRUN Xavier

Lid
DEBRUN Xavier

Adviseur van het departement voor onderzoek van de Nationale Bank van België.                                          

25 OKTOBER 2022
CV - Xavier Debrun
English
(91.37 KB - PDF)
Downloaden

SZCZUREK Mateusz

Lid

Voormalig minister van Financiën, docent aan de Universiteit van Warschau, en directielid van de EBRD, Polen.  

25 OKTOBER 2022
CV - Mateusz Szczurek
English
(97.94 KB - PDF)
Downloaden

Secretariaat

LARCH Martin

Secretaris
LARCH Martin

Leidt het secretariaat van het Europees Begrotingscomité.

De secretaris wordt bijgestaan door een team van vaste medewerkers. Taken van het secretariaat:

  1. ondersteunen van de besluitvorming door het voorbereiden van de vergaderingen van het comité
  2. verlenen van hoogwaardige analytische, statistische, administratieve en logistieke ondersteuning aan het comité onder leiding van de voorzitter
  3. samenwerken met de nationale begrotingsraden

Verslagen en publicaties

Onderzoek

Nalevingstracker

De afgelopen jaren heeft het secretariaat van het Europees Begrotingscomité informatie verzameld over de mate waarin de EU-lidstaten zich houden aan de regels van het stabiliteits- en groeipact (SGP). De resultaten zijn samengevat en worden gepresenteerd met behulp van een gebruiksvriendelijke tool, de nalevingstracker. De tool is gebaseerd op een databank waarmee de kwantitatieve, en niet de juridische naleving van de SGP-regels wordt beoordeeld. Daarmee wordt voorbijgegaan aan juridische interpretaties en beoordelingsmarges naar de geest of de letter van de wet. Er is alleen gekeken of de geaggregeerde begrotingsindicatoren, zoals begrotingstekort, schuldquote en overheidsuitgaven, in zuiver kwantitatief opzicht aan de regels beantwoordden of niet.

Documenten

13 NOVEMBER 2017
Factsheet: the European Fiscal Board
English
(92.92 KB - PDF)
Downloaden

Verslag van de vijf voorzitters

Besluit (EU) 2015/1937 tot oprichting van een onafhankelijk adviserend Europees Begrotingscomité

Besluit (EU) 2016/221 tot wijziging van Besluit (EU) 2015/1937 tot oprichting van een onafhankelijk adviserend Europees Begrotingscomité

Gewijzigd reglement van orde van het Europees Begrotingscomité

Europees Begrotingscomité: vragen en antwoorden

Activiteiten

Eigen initiatieven

ACTIVITEIT | 11 juli 2022

Activiteit Europees Begrotingscomité 11 juli

Op 11 juli heeft de voorzitter van het EFB tijdens de vergadering van de Eurogroep het meest recente beoordelingsverslag besproken met de ministers van Financiën van de eurozone.

ACTIVITEIT | 22 juni 2022

Op 22 juni heeft de voorzitter van het Europees Begrotingscomité het laatste beoordelingsverslag over de passende begrotingskoers voor de eurozone voorgelegd aan het college van commissarissen in Brussel.

Niels Thygesen bij de Commissie

ACTIVITEIT | 20 juni 2022

Op 20 juni hield de voorzitter van het Europees Begrotingscomité een thematoespraak op de conferentie naar aanleiding van de tiende verjaardag van de benoeming van de raad van bestuur van de Portugese raad voor overheidsfinanciën.

Niels Thygesen in Lissabon

(Foto van Rafael G. Antunes/Portugese raad voor overheidsfinanciën)

ACTIVITEIT | 20 juni 2022

Het Europees Begrotingscomité heeft met het IMF vergaderd over het bezoek van zijn personeelsleden aan de eurozone in 2022.

IMF-bezoek

ACTIVITEIT | 19 mei 2022

Activiteit Europees Begrotingscomité 19 mei

Op 19 mei hebben leden van het Europees Begrotingscomité een ontmoeting gehad met vicevoorzitter Dombrovskis om van gedachten te wisselen over de richtsnoeren voor het begrotingsbeleid.

ACTIVITEIT | 12 mei 2022

Op 12 mei hebben de voorzitter en de leden van de raad van bestuur van het Europees Begrotingscomité een ontmoeting gehad met commissaris Gentiloni om van gedachten te wisselen over een breed scala aan begrotingsbeleidskwesties.

Overheidsfinanciën en klimaatverandering in de tijd na de pandemie |  Vierde jaarlijkse conferntie van het Europees Begrotingscomité |  25 februari 2022

Activiteit Europees Begrotingscomité 25 februari

De opname van de jaarlijkse conferentie van het Europees Begrotingscomité over overheidsfinanciën en klimaatverandering in de tijd na de pandemie is hier te vinden. Volledig programma.

Videoboodschappen, papers en presentaties zijn hier beschikbaar.

ACTIVITEIT | 25 januari 2022

Activiteit Europees Begrotingscomité 25 januari 2022

Op 25 januari 2022 hebben leden van het Europees Begrotingscomité een ontmoeting gehad met commissaris Paolo Gentiloni om van gedachten te wisselen over de evaluatie van de economische governance.

ACTIVITEIT | 11 januari 2022

ontmoeting met vicevoorzitter Dombrovskis

Op 11 januari ontmoetten voorzitter Niels Thygesen en bestuursleden van het Europees Begrotingscomié vicevoozitter Dombrovskis om het werkprogramma van het comité voor 2022 te bespreken en van gedachten te wisselen over de evaluatie van de economische governance van de EU.

ACTIVITEIT | 18 november 2021

Activiteit Europees Begrotingscomité 18 november

Niels Thygesen, voorzitter van het uropees Begrotinscomité, presenteert het verslag over 2021 aan de commissie ECON van het Europees Parlement. 

ACTIVITEIT | 10 november 2021

Presentatie vijfde verslag

Op 10 november presenteerde de voorzitter van het Europees Begrotingscomité het meest recente jaarverslag van het comité aan het college van commissarissen in Brussel.

ACTIVITEIT | 25 oktober 2021

Activiteit comité, 25 oktober

Het Europees Begrotingscomité wisselde met het IMF van gedachten over het begrotingsbeleid van de EU in het kader van het bezoek van zijn medewerkers aan de eurozone.

ACTIVITEIT | 19 mei 2021

Vergadering Begrotingscomité, 19 mei 2021

Het Europees Begrotingscomité heeft met het IMF vergaderd over het bezoek van zijn personeelsleden aan de eurozone in 2021. De gedachtewisseling ging vooral over begrotingsontwikkelingen en -vooruitzichten

ACTIVITEIT | 23 april 2021

Rondetafelgesprek 23 aprilt

Op een rondetafelgesprek op hoog niveau tussen het CSEP en het IMF bespreekt Niels Thygesen de geschiedenis en de prestaties van het begrotingskader van de EU: Rondetafelgesprek | Duurzame financiën en begerotingsjkaders op middelllange termijn: Internationale ervaring en relevantie voor India – CSEP

ACTIVITEIT | 21 april 2021

Seminar 21 april

Tijdens een ESM-seminar op hoog niveau over de houdbaarheid van schulden waarschuwt Xavier Debrun, lid van het EFB, voor het negeren van de schuldontwikkelingen in tijden van lage rentevoeten.

ACTIVITEITEN | donderdag 11 maart 2021

eunifi 4

De voorzitter van het EFB besprak op de bijeenkomst van het EUNIFI-netwerk de toekomstige ontwikkeling van het stabiliteits- en groeipact in het licht van de recente ervaringen.

oeso 18

Het EFB wisselde met de OESO van gedachten over het EU-kader voor economische governance.

ACTIVITEIT | 26 februari 2021

EFB-conferentie van 26 februari

Conferentie van het Europees Begrotingscomité getiteld "High Debt, Low Rates and Tail Events: Rules-Based Fiscal Frameworks under Stress". Volledig programma.

NIEUW – Toespraken, papers en presentaties

ACTIVITEIT | 28 januari 2021

EFB-activiteit van 21 januari

De EFB-voorzitter was panellid op een ECFIN-webinar over het fiscaal beleid van ECFIN met bijna 400 deelnemers.

ACTIVITEIT | 1 juli 2020

EFB-evenement 1 juli

De voorzitter van het EFB presenteerde in Brussel het meest recente verslag over het begrotingsbeleid in de eurozone. Hij besprak daar ook met Commissievoorzitter Von der Leyen en het college van commissarissen de belangrijkste conclusies van de nieuwe analyse.

ACTIVITEIT | 2 maart 2020

De EFB-voorzitter doet mee aan een ECB-panelbijeenkomst op hoog niveau over de uitdagingen van het begrotingsbeleid in de huidige situatie

De EFB-voorzitter doet mee aan een ECB-panelbijeenkomst op hoog niveau over de uitdagingen van het begrotingsbeleid in de huidige situatie. De bijeenkomst wordt bijgewoond door experts op het gebied van overheidsfinanciën van het Europese Stelsel van Centrale Banken en onafhankelijke financiële instellingen.

ACTIVITEIT | 28 februari 2020

EFB-conferentie van 28 februari 2020

Conferentie van het Europees Begrotingscomité met als thema Een andere kijk op het Europees fiscaal kader, georganiseerd samen met het Centrum voor economisch beleidsonderzoek (CEPR) en het Amsterdam Centre for Economic Studies (ACES). Het volledige programma vindt u hier.

De ervaringen met het huidige Europese begrotingskader zijn in het beste geval gemengd, zoals blijkt uit het recente evaluatieverslag over de begrotingsregels van de EU. Er wordt uitvoerig gediscussieerd over de vraag hoe deze het best kunnen worden herzien. Op deze conferentie worden de begrotingsregels van de EU onder de loep genomen. Maar er wordt ook in bredere zin naar de EU-afspraken gekeken. Zo wordt nagegaan of er een centrale begrotingscapaciteit moet komen en of het huidige begrotingskader niet fundamenteel moet worden herzien.

NIEUW – Verslagen, documenten en presentaties

ACTIVITEIT | 28 januari 2020

EFB ECFIN

Het EFB leverde in aanwezigheid van hoge vertegenwoordigers van het IMF, de OESO en de ECB een bijdrage aan de discussie "Begrotingsregels in Europa: opstelling en handhaving ", georganiseerd door het directoraat-generaal Economische en Financiële Zaken van de Europese Commissie in Brussel. 

ACTIVITEIT | 15 januari 2020

EFB icon

Een van de posten als lid van het Europees Begrotingscomité was vacant geraakt. In het Publicatieblad werden geïnteresseerden opgeroepen om te solliciteren: 2020/C 13/08

ACTIVITEIT | 17 januari 2020

EFB EVENT 17012020

Martin Larch, secretaris van het Europees Begrotingscomité, sprak met vertegenwoordigers van de nationale parlementen tijdens een evenement bij het Europees Parlement in Brussel.

ACTIVITEIT | 11 december 2019

Workshop ECON-commissie Europees Parlement

© Europese Unie 2019 – EP/fotograaf

Niels Thygesen nam als lid van een groep deskundigen deel aan een workshop van de commissie ECON van het Europees Parlement over de vereenvoudiging van het stabiliteits- en groeipact: http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/192044/Draft_programme_WS_on_SGP_simplification-original.pdf

ACTIVITEIT | 18 november 2019

EFB-activiteit 18 november

Mateusz Szcurek en Martin Larch bezochten in Praag de nieuwste nationale onafhankelijke begrotingsinstelling in de EU, de Tsjechische begrotingsraad. De bijeenkomst werd gesponsord door de EU-vertegenwoordiging en bood de gelegenheid voor een vruchtbare uitwisseling van standpunten en ervaringen.

ACTIVITEIT | 15 november 2019

EFB-activiteit 15 november 2019

Op 15 november 2019 werd prof. Roel Beetsma, lid van het Europees Begrotingscomité, verzocht om op de door het directoraat-generaal Economische en financiële zaken van de Europese Commissie georganiseerde jaarlijkse conferentie over het begrotingsbeleid een nota van Olivier Blanchard over het begrotingsbeleid in een klimaat van lage rente te bespreken.  

ACTIVITEIT | 24 september 2019

Activiteit 24 september 2019

Op 24 september heeft Prof. Niels Thygesen, voorzitter van het Europees Begrotingscomité, in het Europees Parlement in Brussel de beoordeling van de begrotingskoers in de eurozone voor 2020 door het comité gepresenteerd.

ACTIVITEIT | 14 september 2019

EFB-activiteit 14 september 2019 event

Op 14 september 2019 was Niels Thygesen, voorzitter van het Europees Begrotingscomité, aanwezig op de informele zitting van de Raad Ecofin in Helsinki. Daar presenteerde hij een recent verslag van het comité over de doeltreffendheid van de EU-begrotingsregels.

ACTIVITEIT | 8 juli 2019

EFB-activiteit 9 juli 2019

Op 8 juli nam Prof. Niels Thygesen, voorzitter van het Europees Begrotingscomité, deel aan de vergadering van de ministers van Financiën van de eurozone In Brussel. Daar presenteerde en besprak hij de beoordeling van de begrotingskoers in de eurozone voor 2020 door het comité. Voorafgaand aan de vergadering wisselde Prof. Thygesen van gedachten met de voorzitter van de Eurogroep, Mario Centeno.

ACTIVITEIT | 25 juni 2019

Op 25 juni 2019 heeft het Europees Begrotingscomité zijn beoordeling van de begrotingskoers in de eurozone voor 2020 gepubliceerd. Het comité concludeert dat de economie van de eurozone als geheel in 2020 naar verwachting rond potentieel draait, en een neutraal begrotingsbeleid daarvoor passend is.

ACTIVITEIT | 28 februari 2019

Eerste workshop van het Europees Begrotingscomité

Op 28 februari 2019 heeft de eerste workshop van het Europees Begrotingscomité plaatsgevonden. De bedoeling was goede werkwijzen uit te wisselen om ervoor te zorgen dat de onafhankelijke begrotingsinstanties ook op de lange duur doeltreffend blijven.

Externe initiatieven

ACTIVITEIT | 4-5 februari 2019

Vergadering OESO-netwerk van onafhankelijke financiële instellingen in Lissabon
Copyright OESO

Op 4 en 5 februari nam Mateusz Szczurek, lid van het Europees Begrotingscomité, deel aan de 11e jaarvergadering van het OESO-netwerk van parlementaire begrotingsambtenaren en onafhankelijke begrotingsinstanties in Lissabon. Het was een uitstekende gelegenheid om het werk van het Europees Begrotingscomité uit te leggen aan een internationaal publiek en om goede werkwijzen uit te wisselen met andere onafhankelijke begrotingsinstanties.

ACTIVITEIT | 28 november 2018

EFB-presentatie 28 november 2018

Op 28 november presenteerde prof. Thygesen, voorzitter van het Europees Begrotingscomité, het Jaarverslag 2018 van het Comité bij het Europees stabiliteitsmechanisme (ESM) in Luxemburg.

ACTIVITEIT | 22 november 2018

efb-bruegel.png

Op 22 november presenteerde prof. Thygesen, voorzitter van het Europees Begrotingscomité, het Jaarverslag 2018 van het Comité bij Bruegel, een in Brussel gevestigde denktank. Een videoverslag van de presentatie staat op de website van Bruegel.

ACTIVITEIT | 22 november 2018

eff-ep.jpg

Op 22 november presenteerde Eloïse Orseau van het EFB-secretariaat het Jaarverslag 2018 bij het Europees Parlement, op een vergadering met ambtelijke vertegenwoordigers van de nationale parlementen. De bedoeling van de workshop was de ambtelijke diensten van de nationale parlementen van de EU-landen meer inzicht te geven in de belangrijkste fases van het Europees Semester en hun onderlinge samenwerking te verbeteren via de uitwisseling van kennis en goede werkwijzen.

ACTIVITEIT | 3-4 juli 2018

Activiteit Seoel, 3-4 juli 2018

Op 3 en 5 februari nam Mateusz Szczurek, lid van het Europees Begrotingscomité, deel aan de 10e jaarvergadering van het OESO-netwerk van parlementaire begrotingsambtenaren en onafhankelijke begrotingsinstanties in Seoel. Het was een uitstekende gelegenheid om het werk van het Europees Begrotingscomité uit te leggen aan een internationaal publiek en om goede werkwijzen uit te wisselen met andere onafhankelijke begrotingsinstanties.

ACTIVITEIT | 2 juli 2018

EFB-activiteit 2 juli 2018

Op 2 juli presenteerde prof. Thygesen, voorzitter van het Europees Begrotingscomité, het Jaarverslag 2018 van het Comité bij Bruegel, een in Brussel gevestigde denktank.

ACTIVITEIT | 18 juni 2018

EFB-activiteit maandag 18 juni 2018

Op maandag 18 juni presenteerde het Europees Begrotingscomité zijn laatste verslag aan de pers. Het verslag bevat een overzicht van de macro-economische situatie en vooruitzichten in de eurozone, met daarnaast onafhankelijk advies over de algemene richting van het begrotingsbeleid in de eurozone. Verder wordt besproken hoe de begrotingsarchitectuur van de economische en monetaire unie kan worden verbeterd.

ACTIVITEIT | 10 mei 2018

Roel Beetsma

Op 10 mei 2018 heeft het Europees begrotingscomité deelgenomen aan de slotconferentie van het onderzoeksproject ADEMU aan het Europees Universitair Instituut in Florence. ADEMU is opgezet om het algemene begrotings- en monetair kader van de EU, en met name de eurozone, opnieuw te evalueren. Roel Beetsma, lid van het Europees Begrotingscomité en professor economie aan de Universiteit van Amsterdam, was uitgenodigd om in een beleidspanel te spreken over A New Fiscal and Monetary Framework for the EMU? The EU Presidents’ roadmap in 2018.

ACTIVITEIT | donderdag 12 april 2018

EFB-activiteit 12 april

Op 12 april 2018 had professor Niels Thygesen, voorzitter van het Europees begrotingscomité, in Lissabon een ontmoeting met de voorzitter van de eurogroep, de Portugese minister van Financiën Mário Centeno. Ook op die dag wisselde hij van gedachten met leden van de onafhankelijke Portugese begrotingsraad.

ACTIVITEIT | 22 maart 2018

EFB-activiteit donderdag 22 maart 2018

Op 22 maart 2018 heeft het Europees Begrotingscomité deelgenomen aan de 20e Banca d 'Italia Workshop over overheidsfinanciën "Fiscal challenges for the Euro area: institutional and policy fixes". De heer Roel Beetsma, lid van het Begrotingscomité, was uitgenodigd voor een paneldiscussie over het huidige begrotingskader van de EU. Die werd voorafgegaan door een presentatie van het jaarverslag over 2017 van het Europees Begrotingscomité.

Contactgegevens