Skip to main content

Solidaritet

Afsnit 4 i EU's charter om grundlæggende rettigheder: arbejdstagernes ret til information og høring, ret til kollektive forhandlinger og kollektive skridt, adgang til arbejdsformidlingstjenester, uberettiget afskedigelse, rimelige arbejdsvilkår, børnearbejde, balance mellem arbejdsliv og privatliv, social sikring, sundhedspleje, tjenesteydelser af almen interesse, miljøbeskyttelse og forbrugerbeskyttelse.

Kend dine rettigheder

Afsnit 4 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder handler om solidaritet. Artikel 27-38 i dette afsnit beskytter følgende rettigheder

Hvad skal du gøre, hvis dine rettigheder er blevet krænket?

Myndighederne i EU-landene er kun forpligtede til at overholde chartret om grundlæggende rettigheder, når de gennemfører EU-lovgivningen. De grundlæggende rettigheder er beskyttet af dit lands forfatning.

What to do if your rights have been breached

The authorities of EU countries are bound to comply with the Charter of Fundamental Rights only when implementing EU law. Fundamental rights are protected by your country's constitution.