Skip to main content

Brīvības

ES Pamattiesību hartas 2. nodaļa: brīvība un drošība, privātā un ģimenes dzīve, personas datu aizsardzība, tiesības doties laulībā un tiesības dibināt ģimeni, domas, vārda un pulcēšanās brīvība, tiesības uz izglītību, īpašumu, patvērumu, aizsardzība pārvietošanas, izraidīšanas vai izdošanas gadījumā

Zini savas tiesības!

Uz brīvībām attiecas ES Pamattiesību hartas 2. nodaļa. Nodaļas 6.–19. pantā tiek sargātas šādas tiesības:

Kā rīkoties tiesību pārkāpuma gadījumā

ES valstu iestādēm ir pienākums ievērot Pamattiesību hartu tikai tad, ja tās īsteno ES tiesību aktus. Pamattiesības aizsargā valsts konstitūcija.

What to do if your rights have been breached

The authorities of EU countries are bound to comply with the Charter of Fundamental Rights only when implementing EU law. Fundamental rights are protected by your country's constitution.