Skip to main content

Piliečių teisės

ES pagrindinių teisių chartijos 5 antraštinė dalis: teisė balsuoti ir būti kandidatu Europos Parlamento ir vietos savivaldos rinkimuose, geras administravimas, galimybė susipažinti su dokumentais, Europos ombudsmenas, peticijos teisė, judėjimo ir apsigyvenimo laisvė, diplomatinė ir konsulinė apsauga.

Žinokite savo teises

ES pagrindinių teisių chartijos 5 antraštinė dalis yra skirta piliečių teisėms. Šios antraštinės dalies 39–46 straipsniais saugomos šios teisės:

Ką daryti, jei buvo pažeistos jūsų teisės?

ES šalių valdžios institucijos privalo laikytis Pagrindinių teisių chartijos tik įgyvendindamos ES teisę. Pagrindinės teisės yra saugomos jūsų šalies konstitucijos.