Skip to main content

Organizačná štruktúra Komisie

Európska komisia sa organizačne člení na útvary, ktoré vypracúvajú politiky v rozličných oblastiach. Každý útvar vedie niektorý z komisárov. Komisia ako celok pracuje pod vedením predsedu, resp. predsedníčky. 

Politické vedenie

Komisiu riadi skupina 27 komisárov nazývaná „kolégium“. Spoločne prijímajú rozhodnutia o politickom a strategickom vedení Komisie.

Nové kolégium komisárov sa menuje každých 5 rokov.

Politické vedenie

Útvary a agentúry

Komisia je rozdelená na politické útvary označované ako generálne riaditeľstvá (GR), ktoré sú zodpovedné za rôzne oblasti politiky. GR vypracúvajú, vykonávajú a riadia politiku EÚ, jej právne predpisy a programy financovania. Služobné útvary sa navyše zaoberajú konkrétnymi administratívnymi otázkami. Programy zriadené Komisiou majú na starosti výkonné agentúry.

Úplný zoznam GR, služobných útvarov a výkonných agentúr

Útvary a agentúry

Presídlenie agentúr EÚ so sídlom v Spojenom kráľovstve

Zastúpenia Komisie

Komisia má po celom svete svoje zastúpenia. V rámci EÚ slúžia zastúpenia na reprezentáciu Komisie v hostiteľskej krajine. Môžete u nich získať informácie o činnostiach EÚ a objednať si brožúry, letáky či iné informačné materiály.

Zastúpenia mimo EÚ sa nazývajú delegácie a spravuje ich Európska služba pre vonkajšiu činnosť. Pomáhajú presadzovať záujmy a politiky EÚ a realizujú rôzne podporné programy.

Adresy zastúpení Komisie v EÚ a po celom svete.

Sídla a zastúpenia