Skip to main content

Hogyan lehet uniós szinten panaszt tenni?

Uniós jogérvényesítési fórumok

Noha az esetek többségében Ön könnyebben érvényt tud szerezni a jogainak abban az országban, ahol él, helyzetének megoldásához az Európai Uniótól is segítséget kaphat.

Az Európai Parlament Petíciós Bizottsága

Önt (az Európai Unió működéséről szóló szerződés 227. cikke értelmében) megilleti a jog, hogy petíciót nyújtson be az Európai Parlamenthez az uniós jogszabályok alkalmazásával kapcsolatos ügyekben. A petíciót postai úton vagy online, az Európai Parlament webhelyén küldheti be az intézménynek. Ha részletesen tájékozódni szeretne a témában, látogasson el az uniós polgársággal és a szabad mozgással foglalkozó webhelyünkre.

Az Európai Bizottság

Ön minden olyan esetben az Európai Bizottsághoz fordulhat, amikor úgy ítéli meg, hogy valamilyen tagállami intézkedés (törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezés) meghozatala, vagy épp ellenkezőleg, valamilyen tagállami intézkedés meghozatalának elmulasztása ellenkezik az uniós joggal.

Az Európai Bizottság csak azokkal a panaszokkal foglalkozhat, amelyek uniós tagállamban működő hatóság uniós jogot sértő magatartásával, tevékenységével kapcsolatosak. Ha Ön magánszemélyek cselekedeteivel, illetve magánjogi szervek tevékenységével összefüggésben szeretne panaszt tenni olyan ügyben, melyben tagállami hatóság érintettségét nem tudja bizonyítani, akkor saját országában kell megpróbálnia megoldást találni a helyzetre (bíróság vagy más vitarendezési fórum segítségével). Az Európai Bizottság nem járhat el olyan ügyekben, melyek kizárólag magánszemélyeket, illetve magánjogi szerveket érintenek, állami hatóságokat nem.

Ha Ön nem rendelkezik európai uniós jogi szakismeretekkel, lehet, hogy nem tudja egykönnyen megállapítani, pontosan melyik uniós jogszabállyal ellentétes az Ön által kifogásolt eljárás, intézkedés. Ilyen esetben érdemes az Európa Önökért Tanácsadó Szolgálathoz fordulnia, melynek munkatársaitól – informális keretek között – hamar tanácsot kaphat a saját anyanyelvén.

Az európai ombudsman

Ha úgy véli, hogy az Európai Bizottság nem foglalkozott kielégítően az ügyével, Önnek (az Európai Unió működéséről szóló szerződés 24. és 228. cikke értelmében) joga van segítségért fordulni az európai ombudsmanhoz.

Panasztétel az Európai Bizottságnál (adminisztratív lépések)

Ha Ön panaszt kíván benyújtani, kérjük, használja a szabványos panaszbejelentő űrlapot, mert így könnyebben átlátjuk, milyen problémával kapcsolatban kéri a segítségünket. Az űrlapot a hivatalos uniós nyelvek bármelyikén kitöltheti. Kérjük, panaszában részletesen ismertesse, hogy:

 • Ön szerint miben sérti a tagállam eljárása az uniós jogot, és pontosan melyik uniós jogszabállyal ellentétes;
 • eddig milyen lépéseket tett annak érdekében, hogy jogorvoslatban részesüljön.

Hogyan kezeli az Európai Bizottság az Ön panaszát?

Az Európai Bizottság a következő eljárást követi:

 • 15 munkanapon belül visszaigazolja a panasz beérkeztét.
 • Ha Ön nem a szabványos panaszbejelentő űrlapot használta, a Bizottság fel fogja kérni, hogy nyújtsa be újra panaszát.
 • A következő 12 hónapban a Bizottság megvizsgálja a panaszban foglaltakat, és mérlegeli, hogy kezdeményezzen-e hivatalos kötelezettségszegési eljárást az érintett ország ellen.
 • Ha az Ön panaszában ismertetett probléma különösen összetett, vagy ha az Európai Bizottságnak további információkat kell bekérnie Öntől vagy másoktól, előfordulhat, hogy a döntéshozatal 12 hónapnál hosszabb időt vesz igénybe. Ha a panasz kiértékeléséhez szükséges idő meghaladja a 12 hónapot, a Bizottság értesítést küld Önnek erről.
 • Ha az Európai Bizottság megalapozottnak ítéli az Ön panaszát, és hivatalos kötelezettségszegési eljárás megindítását kezdeményezi az érintett ország ellen, döntéséről és az üggyel kapcsolatos további fejleményekről tájékoztatást küld Önnek.
 • Amennyiben a Bizottságnak fel kell vennie a kapcsolatot azokkal a tagállami hatóságokkal, amelyek ellen Ön panaszt tett, csak abban az esetben fogja előttük az Ön személyazonosságát felfedni, ha Ön erre kifejezetten engedélyt adott.
 • Ha az Európai Bizottság arra a következtetésre jut, hogy az adott problémára hatékonyabban megoldást lehet találni peren kívüli vitarendezés révén vagy informális problémamegoldó szolgálatok közreműködésével, akkor felajánlhatja Önnek, hogy ügyét átirányítja az említett szolgálatok valamelyikéhez.
 • Ha a Bizottság azt állapítja meg, hogy az Ön által ismertetett esetben nem sérült az uniós jog, az ügy lezárását megelőzően levélben tájékoztatja Önt döntéséről.
 • A folyamat során Ön bármikor további anyagokat bocsáthat a panaszával kapcsolatban az Európai Bizottság rendelkezésére, és kérheti, hogy személyesen találkozhasson a Bizottság képviselőivel.

További információk azzal kapcsolatban, hogyan tart kapcsolatot az Európai Bizottság a panaszosokkal: Közlemény az uniós jog alkalmazása tárgyában a panaszosokkal való kapcsolattartás korszerűsítéséről.

Panasz benyújtása az interneten

Töltse ki és küldje be az online panaszbejelentő űrlapot.

Panasz benyújtása e-mailben vagy postán

Ha Ön inkább e-mailben vagy postai küldeményben szeretné benyújtani a panaszát, kérjük, töltse ki a szabványos panaszbejelentő űrlapot, mely az összes hivatalos uniós nyelven hozzáférhető. Kérjük, az űrlapon szereplő utasítások szerint járjon el.

Az űrlap segítségével strukturált formában, a panasz feldolgozásához szükséges adatok mindegyikét megadva tudja az ügyet ismertetni. Az ügykezelés megkönnyítése érdekében kérjük, hogy számítógépen töltse ki az űrlapot, illetve ügyeljen az olvashatóságra, ha kinyomtatja és kézzel tölti ki.

A Bizottság tud fogadni tanúsított e-maileket (például @pec.it domainnevű e-mail-címről érkező üzeneteket), de műszaki okokból nem tud válaszüzenetet küldeni tanúsított e-mail-címekre. Ezért kérjük, hogy a panasztételi űrlapon adjon meg egy szokványos e-mail-címet és/vagy postacímet, hogy válaszolhassunk Önnek.

8 JÚNIUS 2021
Panasztételi űrlap arra az esetre, ha Ön szerint egy tagállam megsértette az uniós jogot
magyar
(71.56 KB - DOCX)
Letöltés

Egyedi adatvédelmi nyilatkozat - Az uniós jog alkalmazásával kapcsolatos panaszok kezelése

Panaszát a következő címre küldheti be:

European Commission
Secretary-General
B-1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

vagy

az Európai Bizottság tagállami képviseletének címére

vagy

a következő faxszámra: +32-2-296-43-35

icon info

Kérdőív az uniós jog tagállami alkalmazásával kapcsolatos panaszok bejelentéséhez használt űrlapról

Ez a kérdőív az uniós jog tagállamok általi alkalmazásával kapcsolatos panaszok Bizottsághoz történő bejelentéséhez használt űrlappal kapcsolatos tapasztalatait vizsgálja.

Mit tehet az Európai Bizottság, és mit nem?

Miután megvizsgálta az Ön panaszával kapcsolatos tényeket, a Bizottság eldönti, kell-e további intézkedéseket hozni az ügyben. A Bizottság még akkor is dönthet úgy, hogy nem indít hivatalos kötelezettségszegési eljárást, ha úgy ítéli meg, hogy az adott ügyben valóban sérült az uniós jog. Bizonyos esetekben más tagállami vagy uniós szintű jogorvoslati mechanizmusok alkalmasabbak lehetnek a panasz kezelésére. Ez mindenekelőtt a helytelen alkalmazás egyedi, az átfogó elveket nem érintő eseteire igaz, amikor nincs elég bizonyíték általános gyakorlatra, a nemzeti jogszabályok uniós jognak való megfelelésével kapcsolatos problémára vagy az uniós joggal való összhang biztosításának rendszeres elmulasztására. Ilyen esetekben, ha van lehetőség hatékony jogorvoslatra, a Bizottság a közvetlenül hozzá forduló panaszosokat főszabály szerint a megfelelő nemzeti szintű fórumra irányítja (lásd az uniós jog alkalmazása tárgyában a panaszosokkal való kapcsolattartás korszerűsítéséről szóló közleményt).
A Bizottság például 2017-ben lezárta a szerencsejáték-ágazattal kapcsolatos kötelezettségszegési eljárásokat és panaszokat. Az intézmény úgy ítélte meg, nem tartozik a prioritások közé, hogy jogérvényesítési hatáskörét bevetve előmozdítsa az uniós egységes piac érvényesülését az online szerencsejáték-szolgáltatások területén. A szerencsejáték-ágazatbeli panaszokat a tagállami bíróságok hatékonyabban tudják kezelni, mint a Bizottság.
Ha viszont a Bizottság eljárást indít valamelyik EU-ország ellen az Európai Unió Bíróságán, és nyer, a kérdéses országnak intézkedéseket kell hoznia a jogsértés megszüntetésére.
Ha a Bizottság az Európai Unió Bírósága elé viszi az ügyet, több év telhet el a bírósági ítéletig. Az Európai Unió Bíróságának ítéletei más jellegűek, mint a tagállami bíróságok ítéletei. Az Európai Unió Bírósága ítéletében azt állapítja meg, hogy sérült-e az európai uniós jog. Az Európai Unió Bírósága nem nyilváníthatja semmisnek az uniós joggal össze nem egyeztethető tagállami rendelkezéseket, nem kényszerítheti a nemzeti hatóságokat arra, hogy válaszoljanak egy magánszemély kérelmére, és nem rendelheti el, hogy a tagállam kártérítést fizessen annak az egyénnek, akit az uniós jog megsértése hátrányosan érint. Ahhoz, hogy kártérítést ítélhessenek meg a részére, a panaszosnak az uniós eljárástól függetlenül a bírósághoz kell fordulnia ügyével az adott országban, az erre meghatározott határidőn belül.

Átvételi elismervények több panaszt összefogó ügyekben

Hasonló panaszok, melyeket a Bizottság a kézhezvételkor azonos számon vett nyilvántartásba

Egyedi adatvédelmi nyilatkozat - Az uniós jog alkalmazásával kapcsolatos panaszok kezelése