Skip to main content

Bekämpa våld mot barn och skydda barnen

Temaområde 3 i EU:s strategi för barnets rättigheter. Vad EU göra för att hjälpa barnen att växa upp utan våld.

EU strategy on the Rights of the Child - pillar 3

Skydda barn mot våld

Barn kan vara våldsoffer, vittnen till våld men också förövare. Våldet kan förekomma i barnens hem, i skolan, på fritiden, i samband med fritidsaktiviteter och inom rättsväsendet, i verkliga livet eller på nätet. Socialt eller kulturellt accepterade former av våld mot barn är djupt rotade hinder i arbetet mot våld i EU, där bara 23 EU-länder hittills har förbjudit barnaga. Erfarenheter av våld i barndomen kan få livslånga konsekvenser.

Det finns nationella system för att skydda barn och unga mot våld. Att stärka de här systemen var ett av huvudämnena för 2015 års Europeiska forum för barnets rättigheter, där tio principer för integrerade system för skydd av barn diskuterades.

Hjälplinjerna 116 000 och 116 111 är viktiga delar av systemet för att skydda barn och unga.

Skyddet av barn är centralt för organisationer som arbetar för och med barn. De bör vägledas av strategier för skydd av barn och ha rapporteringssystem. Det är ett krav för att få finansiering från programmet för medborgare, jämlikhet, rättigheter och värden.

Vad EU gör för att hjälpa barn att växa upp utan våld

Kommissionens åtaganden enligt EU:s nya för barnets rättigheter:

  • Lägga fram ett lagförslag för att bekämpa våld mot kvinnor och våld i hemmet, parallellt med att man arbetar för att EU ska bli part i Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet.
  • Föreslå en rekommendation om förebyggande av skadliga sedvänjor som utövas mot kvinnor och flickor, bland annat könsstympning.
  • Lägga fram ett initiativ som ska bidra till att utveckla och stärka integrerade system för skydd av barn, vilket ska uppmuntra alla relevanta myndigheter och tjänster att samarbeta bättre med barnens bästa för ögonen.
  • Stödja utbytet av bra lösningar för att sätta stopp för icke-vital kirurgi och medicinska ingrepp på spädbarn och ungdomar med intersexuella tillstånd för att de ska passa in i den typiska definitionen av en man eller kvinna utan deras eget eller föräldrarnas fullständigt informerade samtycke (könsstympning av intersexpersoner).