Skip to main content
Izvajalska agencijaEvropska izvajalska agencija za raziskave

Evropska izvajalska agencija za raziskave

Evropska izvajalska agencija za raziskave je organ za financiranje na področju raziskav in inovacij. Agencija upravlja nepovratna sredstva EU za raziskave. 

Aktualno

Novice te službe

Pristojnosti

Raziskave in inovacije

Evropska izvajalska agencija za raziskave, ki jo je Evropska komisija pooblastila za podporo politiki EU na področju raziskav in inovacij, financira visokokakovostne projekte na področju raziskav in inovacij, ki ustvarjajo znanje v korist družbe. Agencija upravlja tudi ukrepe za promocijo kmetijskih proizvodov.

Pristojnosti Evropske izvajalske agencije za raziskave:

 • upravljanje raziskovalnih projektov v okviru programa Obzorje Evropa, največjega svetovnega okvirnega programa za raziskave in inovacije v obdobju 2021–2027
 • upravljanje raziskovalnih projektov v okviru programa Obzorje 2020, prejšnjega okvirnega programa za raziskave in inovacije (2014–2020)
 • izvajanje programov Evropske unije za promocijo kmetijskih proizvodov in raziskovalnega sklada za premog in jeklo ter tekočih projektov, ki se financirajo iz proračuna EU za obdobje 2014–2020
 • pomoč prosilcem za finančno podporo in sodelujočim pri javnih razpisih, upravičencem in neodvisnim strokovnjakom
 • upravljanje Raziskovalno-informacijske službe Evropske komisije, ki odgovarja na vprašanja prosilcev za dotacije, raziskovalcev, ki jih financira EU, in splošne javnosti
 • podpora neodvisnim strokovnjakom, ki ocenjujejo predloge projektov, ki se potegujejo za sredstva EU za raziskave
 • pomoč pri pravnem in finančnem preverjanju nepovratnih sredstev v okviru programov Evropske unije in javnih naročil, ki jih neposredno financira Evropska komisija

Obiščite naše spletno mesto

 

Programi in projekti – možnosti

Agencija upravlja naslednje programe EU (ali njihove dele):

Obzorje Evropa

Steber I programa Obzorje Evropa – odlična znanost

Steber II programa Obzorja Evropa – globalni izzivi in evropska industrijska konkurenčnost

Medsektorske dejavnosti, ki zajemajo vse tri stebre programa Obzorje Evropa: širitev sodelovanja in krepitev Evropskega raziskovalnega prostora

Drugi programi Evropske unije

Vse informacije o financiranju in postopkih za prijavo so na voljo na portalu za financiranje in razpise.

Obzorje 2020

Obzorje 2020 je bil program EU za financiranje raziskav in inovacij v obdobju 2014–2020. Agencija je upravljala približno 7 000 projektov (nekateri še potekajo) na naslednjih področjih:

 • Ukrepi Marie Skłodowske-Curie
 • Raziskovalne infrastrukture
 • Prehranska varnost, trajnostno kmetijstvo in gozdarstvo, morske in pomorske raziskave ter raziskave celinskih voda in biogospodarstvo
 • Podnebni ukrepi, okolje, učinkovita raba virov in surovin
 • Inovativne, vključujoče in razmišljujoče družbe
 • Varne družbe
 • Spodbujanje odličnosti in povečevanje udeležbe
 • Znanost z in za družbo

Upravljanje

Pravna podlaga in upravljanje Evropske izvajalske agencije za raziskave

Načrti in poročila

Delovni program Komisije – pregled rezultatov dela institucije v tekočem letu

Letno poročilo o dejavnostih – dosežki službe, viri, uporabljeni v predhodnem letu

Letni delovni program – proračunske vrstice za nekatere politike in programe financiranja v tekočem letu

Letni proračun in letni računovodski izkazi – pregled letnega operativnega proračuna in računovodskih izkazov

Zahtevki za dostop do dokumentov Evropske izvajalske agencije za raziskave – Poročilo o uporabi Uredbe (ES) št. 1049/2001 v letu 2021

Vodstvo in organiziranost

11 NOVEMBER 2022
European Research Executive Agency - Organisation chart
English
(570.29 KB - PDF)
Prenesi

Kontakt

Ime
Evropska izvajalska agencija za raziskave
Telefonska številka
+32 2 299 11 11 (telefonska centrala Komisije)
Poštni naslov
Izvajalska agencija za raziskave, Place Rogier 16, 1049 Bruselj, Belgija