Skip to main content
Vykdomoji įstaigaMokslinių tyrimų vykdomoji įstaiga (REA)

Europos mokslinių tyrimų vykdomoji įstaiga

Europos mokslinių tyrimų vykdomoji įstaiga – tai mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo institucija. Ji valdo ES mokslinių tyrimų dotacijas. 

Naujienos

Šio padalinio naujienos

Pareigos

Moksliniai tyrimai ir inovacijos

Europos mokslinių tyrimų vykdomoji įstaiga (REA), Europos Komisijos įgaliota remti ES mokslinių tyrimų ir inovacijų politiką, finansuoja aukštos kokybės mokslinių tyrimų ir inovacijų projektus, kuriais gausinamos visuomenei naudingos žinios. REA taip pat administruoja žemės ūkio produktų pardavimo skatinimo priemones.

REA pareigos yra šios:

Apsilankykite mūsų interneto svetainėje:

 

Programos ir projektai

Įstaiga administruoja toliau išvardytas ES programas (arba jų dalis).

Programa „Europos horizontas“

Programos „Europos horizontas“ I veiklos sritis „Pažangus mokslas“

Programos „Europos horizontas“ II veiklos sritis „Pasauliniai uždaviniai ir Europos pramonės konkurencingumas“

Kompleksinė veikla, susijusi su visomis trimis programos „Europos horizontas“ veiklos sritimis. Dalyvių skaičiaus didinimas ir Europos mokslinių tyrimų erdvės stiprinimas

Kitos Europos Sąjungos programos

Visa informacija apie finansavimą ir paraiškų teikimo tvarką skelbiama Finansavimo ir konkursų portale.

Programa „Horizontas 2020“

Programa „Horizontas 2020“ buvo 2014–2020 m. ES mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programa. REA valdė apie 7000 projektų, kai kurie vis dar vykdomi šiose srityse

  • „Marie Skłodowskos-Curie veiksmai“:
  • Mokslinių tyrimų infrastruktūra
  • Apsirūpinimo maistu saugumas, tvarus žemės ūkis ir miškininkystė, moksliniai tyrimai jūrų, laivybos bei vidaus vandenų srityse ir bioekonomika
  • Kova su klimato kaita, aplinka, išteklių naudojimo efektyvumas ir žaliavos
  • Novatoriška, įtrauki ir mąstanti visuomenė
  • Saugi visuomenė
  • Kompetencijos sklaida ir dalyvių skaičiaus didinimas
  • Mokslas dalyvaujant visuomenei ir jai skirtas mokslas

Valdymas

Europos mokslinių tyrimų vykdomosios įstaigos teisinis pagrindas ir valdymas

Planai ir ataskaitos

Komisijos darbo programa – apžvalga, ką visa institucija turi nuveikti per einamuosius metus

Metinė veiklos ataskaita – per praėjusius metus padalinio atliktas darbas ir panaudoti ištekliai

Metinė darbo programa – tam tikroms politikos sritims ir finansavimo programoms einamaisiais metais skirta biudžeto eilutė

Metinis biudžetas ir metinės sąskaitos – metinio veiklos biudžeto ir sąskaitų apžvalga

Prašymai leisti susipažinti su REA dokumentais. Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 taikymo 2021 m. ataskaita

Vadovybė ir organizacinė struktūra

11 LAPKRITIS 2022
European Research Executive Agency - Organisation chart
English
(570.29 KB - PDF)
Parsisiųsdinti

Kontaktiniai duomenys

Vardas, pavardė (pavadinimas)
Europos mokslinių tyrimų vykdomoji įstaiga
Telefono numeris
+32 2 299 11 11 (Komisijos operatorius)
Pašto adresas
Mokslinių tyrimų vykdomoji įstaiga, Place Rogier 16, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgija