Skip to main content
Agencja wykonawczaREA

Europejska Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych

Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych odpowiada za finansowanie badań i innowacji. Zarządza dotacjami UE na badania naukowe. 

Aktualności

Aktualności z tego departamentu

Zadania

Badania naukowe i innowacje

Upoważniona przez Komisję Europejską do wspierania polityki UE w zakresie badań naukowych i innowacji, Europejska Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych (REA) finansuje wysokiej jakości projekty badawcze i innowacyjne, które dostarczają wiedzę z korzyścią dla społeczeństwa. REA zarządza również działaniami promocyjnymi dotyczącymi produktów rolnych.

Zadania REA obejmują:

 • zarządzanie projektami badawczymi wspieranymi w ramach programu Horyzont Europa, jak do tej pory największego na świecie programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji, który jest realizowany w latach 2021–2027
 • zarządzanie projektami badawczymi wspieranymi w ramach programu Horyzont 2020, poprzedniego programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji, który był realizowany w latach 2014–2020
 • wdrażanie programów Unii Europejskiej: programu na rzecz promocji produktów rolnych i Funduszu Badawczego Węgla i Stali, a także aktualnych projektów finansowanych z budżetu UE na lata 2014–2020
 • pomoc wnioskodawcom ubiegającym się o finansowanie i składającym oferty, beneficjentom i niezależnym ekspertom
 • zarządzanie działającym w ramach Komisji serwisem informacji o badaniach (Research Enquiry Service), który odpowiada na pytania wnioskodawców ubiegających się o dotacje, naukowców otrzymujących wsparcie ze środków unijnych oraz opinii publicznej
 • wspieranie niezależnych ekspertów oceniających wnioski dotyczące projektów ubiegających się o dofinansowanie UE na badania naukowe
 • pomoc w prawnym i finansowym zatwierdzaniu wszystkich dotacji przyznawanych w ramach programów Unii Europejskiej i procedur zamówień publicznych finansowanych bezpośrednio przez Komisję Europejską.

Nasza strona internetowa

 

Programy i możliwości finansowania

Agencja zarządza następującymi programami UE (lub ich częściami):

Horyzont Europa

Filar I programu „Horyzont Europa” – Doskonała baza naukowa

Filar II programu „Horyzont Europa” – Wyzwania ogólnoświatowe i konkurencyjność przemysłu europejskiego

Działania przekrojowe obejmujące wszystkie trzy filary programu „Horyzont Europa”: rozszerzanie uczestnictwa i wzmacnianie europejskiej przestrzeni badawczej

Inne programy Unii Europejskiej

Wszystkie informacje o finansowaniu i procedury składania wniosków można znaleźć w portalu o finansowaniu i przetargach.

Horyzont 2020

Horyzont 2020 był unijnym programem finansowania badań naukowych i innowacji na lata 2014–2020. REA zarządzała około 7  tys. projektów, z których część jest nadal w toku, w następujących obszarach:

 • Działania „Maria Skłodowska-Curie”
 • Infrastruktury badawcze
 • Działania z zakresu bezpieczeństwa żywnościowego, zrównoważonego rolnictwa i leśnictwa, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarki
 • Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce
 • Innowacyjne, sprzyjające integracji i refleksyjne społeczeństwa
 • Bezpieczne społeczeństwa
 • Upowszechnianie doskonałości i zapewnianie szerszego uczestnictwa
 • Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa

Zarządzanie

Europejska Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych – podstawa prawna i zarządzanie

Plany i sprawozdania

Program prac Komisji – przegląd wyników na poziomie całej instytucji w bieżącym roku

Roczne sprawozdanie z działalności – osiągnięcia departamentu, środki wydane w poprzednim roku

Roczny program prac – linia budżetowa przewidziana na określone strategie i programy finansowania na bieżący rok

Budżety roczne i roczne sprawozdanie finansowe – przegląd rocznych budżetów operacyjnych i sprawozdań finansowych

Wnioski o dostęp do dokumentów REA – sprawozdanie ze stosowania rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 w 2021 r.

Kierownictwo i organizacja

11 LISTOPAD 2022
European Research Executive Agency - Organisation chart
English
(570.29 KB - PDF)
Pobierz

Kontakt

Imię i nazwisko / Nazwa
Europejska Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych
Tel.
+32 2 299 11 11 (centrala telefoniczna Komisji)
Adres pocztowy
Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych, Place Rogier 16, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgia