Skip to main content
Výkonná agenturaREA

Evropská výkonná agentura pro výzkum

Evropská výkonná agentura pro výzkum je orgán, který rozděluje finanční prostředky na výzkum a inovace. Spravuje evropské výzkumné granty. 

Novinky

Aktuality tohoto útvaru

Oblast činnosti

Výzkum a inovace

Evropská agentura pro výzkum (REA) pověřená Evropskou komisí podporovat politiky EU v oblasti výzkumu a inovací financuje vysoce kvalitní výzkumné a inovační projekty, které generují poznatky, jež přinášejí prospěch všem. REA rovněž řídí propagační kampaně zaměřené na zemědělské produkty.

Jejím úkolem je:

 • Řídit výzkumné projekty podporované z programu Horizont Evropa, největšího rámcového programu pro výzkum a inovace na světě, který probíhá od roku 2021 do roku 2027.
 • Řídit výzkumné projekty podporované z programu Horizont 2020, předchozího rámcového programu pro výzkum a inovace (2014–2020).
 • Provádět programy Evropské unie zaměřené na propagaci zemědělských produktů a Výzkumný fond pro uhlí a ocel, jakož i probíhající projekty financované z rozpočtu EU na období 2014–2020.
 • Poskytovat podporu žadatelům o financování a účastníkům zadávacích řízení, příjemcům prostředků i nezávislým odborníkům.
 • Řídit informační servis pro oblast vědy Evropské komise, jehož pracovníci zodpovídají otázky žadatelů o grant, výzkumných pracovníků využívajících finanční prostředky EU i veřejnosti.
 • Podporovat nezávislé odborníky hodnotící návrhy projektů, které soutěží o finanční prostředky EU určené na výzkum.
 • Pomáhat při právní a finanční validaci všech grantů poskytovaných v rámci programů EU a operací zadávání veřejných zakázek financovaných přímo Evropskou komisí.

Navštivte naše internetové stránky

 

Programy a možnosti financování

Agentura řídí tyto programy EU (nebo jejich části):

Horizont Evropa

Horizont Evropa (pilíř 1) – Vynikající věda

Horizont Evropa (pilíř 2) – Globální výzvy a konkurenceschopnost evropského průmyslu

Průřezové činnosti dotýkající se všech 3 pilířů programu Horizont Evropa: Rozšiřování účasti a posílení Evropského výzkumného prostoru

Další programy Evropské unie

Veškeré informace o financování a postupech spojených s podáváním žádostí najdete na portálu pro financování a nabídková řízení.

Horizont 2020

Horizont 2020 byl program EU pro financování výzkumu a inovací v období 2014–2020. Agentura REA řídila přibližně 7000 projektů, z nichž některé stále probíhají. Týkaly se těchto oblastí:

 • Akce „Marie Curie-Skłodowska“
 • Výzkumné infrastruktury
 • Potravinová bezpečnost, udržitelné zemědělství a lesní hospodářství, mořský a námořní výzkum a výzkum vnitrozemských vod a biohospodářství
 • Činnosti v oblasti klimatu a životního prostředí, účinné využívání zdrojů a suroviny
 • Inovativní a přemýšlivé společnosti podporující začlenění
 • Bezpečné společnosti
 • Posilování excelence a účasti
 • Věda se společností a pro společnost

Správa a řízení

Právní základ a řízení Evropské výkonné agentury pro výzkum

Plány a zprávy

Pracovní program Komise – přehled plánovaných výstupů Komise za daný rok

Výroční zpráva o činnosti – dosažené výsledky útvaru, zdroje čerpané během minulého roku

Roční pracovní program – rozpočet na určité politiky a programy financování na daný rok

Roční rozpočty a účetní závěrky – přehled ročních provozních rozpočtů a účetních závěrek

Žádosti o přístup k dokumentům agentury REA – zpráva o uplatňování nařízení (ES) č. 1049/2001 v průběhu roku 2021

Vedení a organizace

11 LISTOPAD 2022
European Research Executive Agency - Organisation chart
English
(570.29 KB - PDF)
Stáhnout

Kontakt

Jméno/Název
Evropská výkonná agentura pro výzkum
Telefonní číslo
+32 2 299 11 11 (ústředna Evropské komise)
Poštovní adresa
Výkonná agentura pro výzkum, Place Rogier 16, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgie