Skip to main content

Možnosti na úrovni EÚ

Hoci svoje práva môžete spravidla lepšie uplatniť v krajine, v ktorej žijete, Európska únia ponúka možnosti, ktoré vám takisto môžu pomôcť.

Výbor Európskeho parlamentu pre petície

Máte právo (článok 227 ZFEÚ) obrátiť sa s petíciou na Európsky parlament v súvislosti s uplatňovaním práva Únie. Svoju petíciu môžete predložiť poštou alebo elektronicky na webových stránkach Európskeho parlamentu. Viac o práve obrátiť sa s petíciou na Európsky parlament sa dozviete na webových stránkach Občianstvo EÚ a voľný pohyb.

Európska komisia

Na Európsku komisiu sa môžete obrátiť v súvislosti s akýmkoľvek opatrením (zákonom, nariadením alebo správnym rozhodnutím), absenciou takéhoto opatrenia alebo s postupom členského štátu, ak podľa vás ide o porušenie práva Únie.

Európska komisia môže vo veci vašej sťažnosti konať len vtedy, ak ide o porušenie práva Únie zo strany orgánov v krajine EÚ. Ak sa vaša sťažnosť týka postupu súkromných osôb alebo subjektov (okrem prípadov, keď môžete preukázať účasť vnútroštátnych orgánov), musíte sa pokúsiť dosiahnuť riešenie na vnútroštátnej úrovni (súdnou cestou alebo inými spôsobmi riešenia sporov). Európska komisia nemôže konať vo veciach, ktoré sa týkajú výlučne súkromných osôb alebo subjektov a ktoré nezahŕňajú verejné orgány.

Ak nie ste odborníkom na právo Únie, môže byť pre vás zložité zistiť, ktorý právny predpis EÚ bol podľa vás porušený. Rýchle a neformálne poradenstvo vám vo vašom jazyku poskytne služba Vaša Európa – Poradenstvo.

Európsky ombudsman

Ak sa domnievate, že Európska komisia nevyriešila primerane vašu žiadosť, môžete sa obrátiť na európskeho ombudsmana(články 24 a 228 ZFEÚ).

Ako predložiť sťažnosť Európskej komisii – administratívne kroky

Na predloženie svojej sťažnosti musíte použiť štandardný formulár sťažnosti, vďaka ktorému ľahšie pochopíme váš problém. Môžete ho vyplniť v ktoromkoľvek úradnom jazyku EÚ. Ubezpečte sa, že v sťažnosti uvediete:

 • presný opis, ako podľa vás vnútroštátne orgány porušili právo Únie a ktorý právny predpis EÚ podľa vášho názoru porušili,
 • podrobnosti o tom, čo ste už podnikli na dosiahnutie nápravy.

Čo urobí Európska komisia v súvislosti s vašou sťažnosťou?

Na sťažnosti adresované Európskej komisii sa uplatňuje tento postup:

 • Európska komisia vám do 15 pracovných dní potvrdí, že vašu sťažnosť prijala.
 • Európska komisia vás vyzve, aby ste svoju sťažnosť predložili ešte raz, ak ste nepoužili štandardný formulár sťažnosti.
 • V priebehu nasledujúcich 12 mesiacov Európska komisia posúdi vašu sťažnosť s cieľom rozhodnúť, či proti dotknutej krajine začne formálny postup v prípade nesplnenia povinnosti.
 • Ak je predložený problém mimoriadne zložitý alebo ak Európska komisia potrebuje od vás alebo niekoho iného ďalšie informácie alebo podrobnosti, prijatie rozhodnutia môže trvať dlhšie ako 12 mesiacov. V takom prípade vás Komisia bude o dlhšom posúdení informovať.
 • Ak Komisia rozhodne, že vaša sťažnosť je odôvodnená, a začne proti dotknutej krajine formálny postup v prípade nesplnenia povinnosti, informuje vás o tom. Takisto vám poskytne podrobnosti o priebehu.
 • Ak bude Komisia v kontakte s orgánmi krajiny, voči ktorej ste podali sťažnosť, vaša totožnosť sa nezverejní, pokiaľ na to neudelíte výslovný súhlas.
 • Ak je Európska komisia presvedčená, že váš problém účinnejšie vyrieši niektorá z dostupných neformálnych alebo mimosúdnych služieb riešenia sporov, môže vám navrhnúť, že vašu vec predloží niektorej z týchto služieb.
 • Ak Komisia rozhodne, že váš problém nepredstavuje porušenie práva Únie, informuje vás o tejto skutočnosti listom ešte pred tým, ako vašu vec uzavrie.
 • Európskej komisii môžete kedykoľvek poskytnúť dodatočný materiál k vašej sťažnosti alebo požiadať o stretnutie s jej zástupcami.

Prečítajte si, ako sú upravené vzťahy Európskej komisie so sťažovateľmi: Oznámenie o vzťahoch so sťažovateľom v prípadoch uplatňovania práva Únie.

Podanie sťažnosti online

Formulár sťažnosti môžete vyplniť a podať online.

Podanie sťažnosti e-mailom alebo poštou

Ak si želáte podať sťažnosť e-mailom alebo poštou, musíte použiť štandardný formulár sťažnosti, ktorý je dostupný vo všetkých jazykoch EÚ. Riaďte sa pokynmi uvedenými vo formulári.

Vďaka formuláru môžete predložiť vašu sťažnosť, ktorá bude obsahovať všetky relevantné informácie, v štruktúrovanej forme. Na uľahčenie spracovania vašej sťažnosti vyplňte formulár na obrazovke alebo ručne čitateľným spôsobom.

Komisia môže dostávať e-maily od tzv. certifikovanej e-mailovej služby (napr.  ...@pec.it), ale z technických dôvodov nemôže na certifikovanú e-mailovú adresu posielať odpovede. Vo formulári sťažnosti by ste preto mali uviesť štandardnú e-mailovú adresu a/alebo poštovú adresu, aby sme Vám mohli odpovedať.

8 JÚN 2021
Formulár sťažnosti na údajné porušenie práva Únie zo strany členského štátu
slovenčina
(70.86 KB - DOCX)
Stiahnuť

Osobitné vyhlásenie o ochrane osobných údajov - Vybavovanie sťažností týkajúcich sa uplatňovania práva EÚ

Formulár zašlite na túto adresu:

Európska komisia
Secretary-General
B-1049 Brussels
BELGICKO

alebo

Zastúpenie Európskej komisie vo vašej krajine

 

icon info

Prieskum týkajúci sa formulára sťažnosti v súvislosti s uplatňovaním práva EÚ členským štátom

Tento prieskum sa zameriava na Vaše skúsenosti so štandardným formulárom, ktorý sa používa na podanie sťažnosti Komisii v súvislosti s uplatňovaním práva EÚ členským štátom.

Čo Komisia urobiť môže a čo nie

Po prešetrení skutočností vašej sťažnosti Komisia rozhodne, či je potrebné prijať ďalšie opatrenia. Komisia môže rozhodnúť, že nezačne formálny postup v prípade nesplnenia povinnosti, aj keď dospeje k názoru, že došlo k porušeniu práva EÚ. V niektorých prípadoch je vhodnejšie využiť iné mechanizmy na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni. Vzťahuje sa to najmä na jednotlivé prípady nesprávneho uplatňovania práva, ktoré nevyvolávajú obavy v súvislosti so širším dodržiavaním zásady, v ktorých nie sú dostatočné dôkazy o všeobecnom postupe, o probléme týkajúcom sa súladu vnútroštátnej legislatívy s právom EÚ alebo o sústavnom nedodržiavaní práva EÚ. V takýchto prípadoch, ak je dostupná účinná právna ochrana, Komisia spravidla odporučí sťažovateľom, aby sa obrátili na mechanizmy na vnútroštátnej úrovni (pozri oznámenie o vzťahoch so sťažovateľom v prípadoch uplatňovania práva Únie).
Napríklad v roku 2017 Komisia uzavrela postupy v prípade nesplnenia povinnosti a sťažnosti v oblasti hazardných hier. Komisia nepovažovala za nutné, aby svoje právomoci v oblasti presadzovania práva použila na podporu jednotného trhu EÚ v oblasti služieb online hazardných hier. Sťažnosti v odvetví hazardných hier môžu vnútroštátne súdy riešiť účinnejšie ako Komisia.
Na druhej strane, ak sa Komisia rozhodne začať proti krajine konanie na Súdnom dvore a spor vyhrá, krajina bude musieť prijať všetky opatrenia na nápravu porušenia.
Ak Komisia predloží vec Súdnemu dvoru Európskej únie, Súdnemu dvoru môže vynesenie rozsudku trvať niekoľko rokov. Rozsudky Súdneho dvora sa líšia od rozsudkov vnútroštátnych súdov. Súdny dvor vynesie rozsudok, v ktorom uvedie, či k porušeniu práva Európskej únie došlo. Súdny dvor nemôže zrušiť ustanovenie vnútroštátneho práva, ktoré nie je v súlade s právom Európskej únie, ani prinútiť vnútroštátny správny orgán, aby odpovedal na žiadosť osoby, ani nemôže krajine nariadiť, aby vyplatila náhradu škody osobe, ktorú porušenie práva Európskej únie nepriaznivo ovplyvňuje. Pokiaľ ide o kompenzáciu, sťažovatelia sa musia obrátiť na vnútroštátny súd v lehote stanovenej vo vnútroštátnych právnych predpisoch.

Potvrdenie o prijatí viacerých sťažností

Podobné sťažnosti prijaté Komisiou, ktoré boli zaevidované spoločne pod rovnakým číslom.

Osobitné vyhlásenie o ochrane osobných údajov - Vybavovanie sťažností týkajúcich sa uplatňovania práva EÚ