Skip to main content

ES līmenī pieejamie resursi

Lai gan principā savas tiesības labāk varat aizsargāt savā dzīvesvietas valstī, Eiropas Savienība piedāvā resursus, kas jums var noderēt.

Eiropas Parlamenta Lūgumrakstu komiteja

Jums ir tiesības (LESD 227. pants) iesniegt lūgumrakstu Eiropas Parlamentam par Eiropas Savienības tiesību piemērošanu. Lūgumrakstu varat iesniegt pa pastu vai elektroniski Eiropas Parlamenta tīmekļa vietnē. Vairāk par Eiropas Parlamentam adresētiem lūgumrakstiem varat uzzināt tīmekļa vietnē “ES pilsonība un pārvietošanās brīvība”.

Eiropas Komisija

Jūs varat sazināties ar Eiropas Komisiju, lai paziņotu par kādas Eiropas Savienības valsts pasākumu (leģislatīvu, regulatīvu vai administratīvu) vai šāda pasākuma vai prakses neesamību, kas, jūsuprāt, neatbilst ES tiesībām.

Eiropas Komisija drīkst izskatīt jūsu sūdzību tikai tad, ja tā ir par ES tiesību pārkāpumu, kurā vainojamas kādas ES valsts iestādes. Ja jūsu sūdzība ir par privātpersonas vai privātas struktūras rīcību (izņemot, ja varat pierādīt valsts iestādes līdzdalību), jums jāmēģina atrisināt problēmu valsts līmenī — tiesās vai citās strīdu izskatīšanas instancēs. Eiropas Komisija nevar izskatīt lietas, kurās iesaistītas tikai privātpersonas vai privātas struktūras un kuras nav saistītas ar valsts (publiskām) iestādēm.

Ja neesat ES tiesību eksperts, jums, iespējams, būs grūti noskaidrot, tieši kuras ES tiesību normas jūsu gadījumā ir pārkāptas. Varat vērsties dienestā “Tavs Eiropas padomdevējs”, lai ātri saņemtu neoficiālu padomu savā valodā.

Eiropas Ombuds

Ja uzskatāt, ka Eiropas Komisija nav pienācīgi atbildējusi uz jūsu pieprasījumu, varat vērsties pie Eiropas Ombuda (LESD 24. un 228. pants).

Administratīvā procedūra, kā iesniegt sūdzību Eiropas Komisijai

Lai mums būtu vieglāk saprast jūsu problēmu, lūdzam iesniegt sūdzību, izmantojot standartveidlapu. Varat to aizpildīt jebkurā ES oficiālajā valodā. Pārliecinieties, vai tajā esat norādījis šādas ziņas:

 • vai ir aprakstīts, kā tieši valsts iestādes ir pārkāpušas ES tiesību aktus un kuri ES tiesību akti, pēc jūsu domām, ir pārkāpti;
 • vai ir aprakstīti pasākumi, ko jau esat veicis, lai panāktu savu taisnību.

Ko Eiropas Komisija iesāks ar jūsu sūdzību?

Eiropas Komisijai iesniegto sūdzību izskatīšana notiek šādi:

 • Eiropas Komisija 15 darbdienu laikā apstiprinās, ka ir saņēmusi jūsu sūdzību.
 • Ja nebūsiet izmantojis standartveidlapu, Eiropas Komisija aicinās jūs sūdzību iesniegt vēlreiz.
 • Nākamo 12 mēnešu laikā Eiropas Komisija izvērtēs jūsu sūdzību un izlems, vai sākt oficiālu pārkāpuma procedūru pret attiecīgo valsti.
 • Ja problēma, par kuru sūdzaties, izrādīsies īpaši sarežģīta vai ja Eiropas Komisijai vajadzēs no jums vai citiem iegūt papildu informāciju, lēmuma pieņemšana var prasīt vairāk par 12 mēnešiem. Ja izvērtēšanai vajadzēs vairāk nekā 12 mēnešus, jūs par to informēs.
 • Ja Eiropas Komisija izlems, ka jūsu sūdzība ir pamatota, un sāks oficiālu pārkāpuma procedūru pret attiecīgo valsti, tā jūs informēs par šo faktu un par lietas gaitu.
 • Ja Komisija sazināsies ar tās valsts iestādēm, pret kuru ir vērsta jūsu sūdzība, tā izpaudīs jūsu identitāti tikai tad, ja būsiet tam nepārprotami piekritis.
 • Ja Eiropas Komisija uzskatīs, ka jūsu problēmu būtu lietderīgāk risināt ar kādu no neoficiālajiem vai ārpustiesas strīdu risināšanas mehānismiem, tā var jums piedāvāt lietu nodot attiecīgajiem dienestiem.
 • Ja Komisija nolems, ka jūsu problēma nav saistīta ar Savienības tiesību aktu pārkāpumu, tā vēstulē jūs informēs par lietas izbeigšanu.
 • Jūs jebkurā laikā varat sniegt Eiropas Komisijai papildu materiālus par savu sūdzību vai lūgt tikšanos ar Eiropas Komisijas pārstāvjiem.

Lai uzzinātu vairāk par Eiropas Komisijas attiecībām ar sūdzību iesniedzējiem, izlasiet šo: Paziņojums par attiecībām ar sūdzības iesniedzēju saistībā ar Savienības tiesību piemērošanu

Kā nosūtīt sūdzību internetā

Aizpildiet sūdzības veidlapu tiešsaistē un nosūtiet to mums.

Sūdzības iesniegšana pa e-pastu vai parasto pastu

Ja vēlaties iesniegt sūdzību pa e-pastu vai parasto pastu, jums jāaizpilda sūdzības standartveidlapa, kas ir pieejama visās ES oficiālajās valodās. Ievērojiet veidlapā sniegtos norādījumus.

Veidlapa jums palīdzēs strukturēti izklāstīt sūdzību un iekļaut visu būtisko informāciju. Lai sūdzību būtu vieglāk apstrādāt, lūdzam veidlapu ekrānā vai uz papīra aizpildīt salasāmi.

Komisija var saņemt e-pastus, kas nosūtīti, izmantojot sertificēta e-pasta pakalpojumu (piemēram, ...@pec.it), taču tehnisku iemeslu dēļ mēs nevaram nosūtīt atbildes uz sertificētu e-pasta adresi. Tāpēc sūdzības veidlapā lūdzam norādīt standarta e-pasta adresi un/vai pasta adresi, lai varam jums atbildēt.

8 JŪNIJS 2021
Sūdzības veidlapa attiecībā uz iespējamu ES tiesību pārkāpumu no dalībvalsts puses
latviešu
(69.41 KB - DOCX)
Lejupielādēt

Īpašais paziņojums par privātumu - Sūdzību izskatīšana par ES tiesību aktu piemērošanu

Sūdzības var nosūtīt uz šādu adresi:

European Commission
Secretary-General
B-1049 Brussels
BELGIUM

vai

ES Komisijas pārstāvniecībai jūsu valstī,

 

icon info

Aptauja par veidlapu, ko izmanto, lai iesniegtu sūdzību par to, kā dalībvalsts piemēro ES tiesību aktus

Šajā aptaujā vēlamies noskaidrot jūsu pieredzi ar standarta veidlapu, ko izmanto, lai iesniegtu Komisijai sūdzību par to, kā dalībvalsts piemēro ES tiesību aktus.

Ko Komisija var un ko tā nevar darīt

Izskatījusi jūsu sūdzības faktus, Komisija izlems, vai rīkoties tālāk. Tā var nolemt nesākt oficiālu pārkāpuma procedūru pat tad, ja uzskata, ka ES tiesības nav ievērotas. Atsevišķos gadījumos jautājumi var tikt atrisināti ES un valstu līmenī, izmantojot citus piemērotākus mehānismus. Tas jo īpaši attiecas uz atsevišķiem ES tiesību aktu nepareiza piemērojuma gadījumiem, kas neraisa plašākas principiālas problēmas un ja pieejamie elementi neļauj izdarīt secinājumus, ka pastāv vispārīga prakse, problēma, kas saistīta ar valsts tiesību aktu atbilstīgumu ES tiesību aktiem, vai sistemātisks ES tiesību pārkāpums. Šādos gadījumos, ja ir pieejama efektīva tiesiskā aizsardzība, Komisija sūdzības iesniedzējus parasti novirzīs uz valsts līmeni (sk. Paziņojumu par attiecībām ar sūdzības iesniedzēju saistībā ar Savienības tiesību piemērošanu).
Piemēram, 2017. gadā Komisija izbeidza pārkāpuma procedūras un sūdzību izskatīšanu azartspēļu jomā. Tā nolēma, ka tai nav prioritāri izmantot savas izpildpilnvaras, lai veicinātu Eiropas vienoto tirgu tiešsaistes azartspēļu pakalpojumu jomā. Sūdzības azartspēļu jomā valstu tiesas var izskatīt labāk par Komisiju.
Savukārt, ja Komisija vēršas pret kādu valsti ES Tiesā un uzvar lietā, attiecīgajai valstij ir jāveic visi vajadzīgie pasākumi, lai novērstu konstatēto pārkāpumu.
Ja Komisija vēršas ES Tiesā, tad Tiesai var būt vajadzīgi vairāki gadi, līdz tā pasludina spriedumu. ES Tiesas spriedumi atšķiras no valsts tiesu spriedumiem. ES Tiesa pieņem spriedumu, kurā tā norāda, vai ir bijis Eiropas Savienības tiesību pārkāpumus. Tā nevar ne anulēt valsts regulējumu, kas nesaskan ar ES tiesībām, ne likt kādai valsts iestādei, lai tā atbild uz kādas fiziskas personas pieprasījumu, ne likt attiecīgajai valstij atlīdzināt kaitējumu un procentus kādai fiziskai personai, kurai ES tiesību pārkāpums ir nodarījis kaitējumu. Lai pieprasītu kompensāciju, sūdzības iesniedzējam ir jāvēršas valsts tiesā attiecīgās valsts tiesībās paredzētajā termiņā.

Vairāku sūdzību saņemšanas apstiprinājums

Līdzīgas sūdzības, ko saņēmusi Komisija un kas reģistrētas ar vienu un to pašu kopēju numuru.

Īpašais paziņojums par privātumu - Sūdzību izskatīšana par ES tiesību aktu piemērošanu