Skip to main content
Лого на Европейската комисия

Как да подадете жалба на равнище ЕС

Ресурси на равнище ЕС

Въпреки че обикновено можете да защитите правата си по-добре в страната, в която живеете, Европейският съюз предлага ресурси, чрез които също може да ви бъде оказана помощ.

Комисия по петиции на Европейския парламент

Съгласно член 227 от ДФЕС имате право да изпратите петиция до Европейския парламент във връзка с прилагането на правото на Съюза. Можете да подадете петицията по пощата или по интернет чрез уебсайта на Европейския парламент. Повече информация за петициите до Европейския парламент ще намерите на уебсайта за гражданството на ЕС и свободното движение.

Европейска комисия

Можете да се свържете с Европейската комисия във връзка с всяка мярка (закон, подзаконов акт или административна мярка), практика или липса на мярка от страна на държава от ЕС, които според вас противоречат на правото на Съюза.

Европейската комисия може да разгледа вашата жалба само ако става въпрос за нарушение на правото на Съюза от властите в страна от ЕС. Ако жалбата ви се отнася до действие на частно лице или организация (освен ако можете да докажете участие на национален орган), трябва да опитате да разрешите проблема на национално равнище (по съдебен или друг път). Европейската комисия не може да разглежда случаи, които са свързани само с частни лица или организации, но не и с публични органи.

Ако не сте специалист по право на ЕС, може да ви е трудно да установите кой точно закон на Съюза е нарушен. Службата Вашата Европа – Съвети може да ви даде бърз, неформален съвет на вашия език.

Европейски омбудсман

Ако смятате, че Европейската комисия не е обърнала подобаващо внимание на вашата жалба, можете да се свържете с Европейския омбудсман(членове 24 и 228 от ДФЕС).

Административни стъпки за подаване на жалба до Европейската комисия

Трябва да подадете жалбата си чрез стандартния формуляр за жалби, тъй като така по-лесно ще разберем вашия проблем. Можете да попълните формуляра на всеки от официалните езици на ЕС. Не пропускайте да включите следната информация:

 • точно описание на начина, по който националните органи са нарушили правото на Съюза, и конкретния правен акт на ЕС, който е нарушен,
 • подробности за действията, които сте предприели до момента във връзка с проблема.

Какво прави Европейската комисия, след като получи вашата жалба?

Жалбите до Европейската комисия преминават през следния процес:

 • Европейската комисия ще потвърди, че е получила жалбата ви в срок от 15 работни дни.
 • Тя ще поиска от вас отново да подадете жалбата си, ако не сте използвали стандартния формуляр за жалби.
 • През следващите 12 месеца Комисията ще разгледа вашата жалба и ще реши дали да започне официално производство за установяване на нарушение срещу въпросната държава.
 • Ако повдигнатият от вас въпрос е особено сложен или ако Комисията трябва да поиска от вас или от други лица повече информация, вземането на решение може да отнеме повече от 12 месеца. Ще бъдете уведомен, ако за разглеждането на жалбата са необходими повече от 12 месеца.
 • Ако Европейската комисия реши, че вашата жалба е основателна, и започне официално производство за установяване на нарушение срещу въпросната държава, тя ще ви информира за това и за напредъка по случая.
 • Ако Комисията се свърже с органите на държавата, срещу която сте подали жалба, тя няма да разкрие вашата самоличност, освен ако сте дали изричното си разрешение за това.
 • Ако Европейската комисия сметне, че вашият проблем може да бъде разрешен по-ефективно от някоя служба за неформално или извънсъдебно разрешаване на спорове, тя може да ви предложи да прехвърли вашия случай на съответната служба.
 • Ако Комисията реши, че във вашия случай няма нарушение на правото на ЕС, тя ще ви информира с писмо, преди да приключи случая.
 • По всяко време можете да предоставите на Комисията допълнителни материали във връзка с вашата жалба или да поискате среща с представители на Комисията.

Научете повече за това как Европейската комисия осъществява контакти с жалбоподателите: съобщение относно осъществяването на контакти с жалбоподателите във връзка с прилагането на законодателството на Съюза.

Подаване на жалба онлайн

Можете да попълните и изпратите онлайн формуляра за жалби.

Подаване на жалба по обикновена или електронна поща

Ако искате да изпратите жалба по електронната поща или по пощата, трябва да попълните стандартния формуляр за жалби, който е достъпен на всички езици на ЕС. Моля, следвайте инструкциите във формуляра.

Това ще ви помогне да структурирате жалбата си и да се уверите, че сте включили цялата необходима информация по въпроса. За да улесните обработването на жалбата, моля, попълнете формуляра на екрана или четливо на хартия.

Комисията може да получава електронни писма от сертифицирана услуга за електронна поща (напр.  ...@pec.it), но поради технически причини не можем да изпращаме отговори на такъв адрес. Затова във формуляра за жалби следва да предоставяте стандартен електронен адрес и/или пощенски адрес, за да можем да ви отговорим.

8 ЮНИ 2021
Формуляр за жалба във връзка с предполагаемо нарушение на правото на ЕС от държава членка
български
(70.38 KB - DOCX)
Изтегляне

Специална декларация за поверителност - Обработване на жалби във връзка с прилагането на правото на ЕС

Жалбите могат да се изпращат на следния адрес:

European Commission
Secretary-General
B-1049 Brussels
BELGIUM

или до

представителството на Комисията във вашата страна

 

icon info

Проучване относно формуляра за жалби във връзка с прилагането на правото на ЕС от държава членка

TВ настоящото проучване можете да споделите опита си със стандартния формуляр, който се използва за подаването на жалби до Комисията относно прилагането на правото на ЕС от страна на държава членка..

Какво може и какво не може да направи Комисията?

След като разгледа фактите по вашата жалба, Комисията ще реши дали да бъдат предприети по-нататъшни действия. Комисията може да реши да не започва официално производство за установяване на нарушение дори и да смята, че има нарушение на правото на ЕС. Някои случаи могат да бъдат разгледани чрез други по-подходящи механизми на равнище ЕС и на национално равнище. Това се отнася по-специално за отделни случаи на неправилно прилагане, при които не се касае за по-общ принцип, като не са налице достатъчно доказателства за обща практика, липса на съответствие на националното законодателство с правото на ЕС или системно неспазване на правото на ЕС. В такива случаи, ако е налична ефективна правна защита, Комисията, като общо правило, ще насочи жалбоподателите към институция на национално равнище (вж. съобщението относно осъществяването на контакти с жалбоподателите във връзка с прилагането на законодателството на Съюза).
Например през 2017 г. Комисията приключи процедури за нарушение и жалби в областта на хазартните игри. Комисията не сметна за приоритет да използва своите правомощия за правоприлагане, за да насърчава развитието на единен пазар на ЕС в областта на услугите за хазартни игри по интернет. Националните съдилища могат да разглеждат по-ефективно от Комисията жалбите в сектора на хазартните игри.
От друга страна, ако Комисията предяви иск срещу държава пред Съда на ЕС и спечели делото, тази държава ще трябва да предприеме всички възможни действия за коригиране на нарушенията.
Ако Комисията сезира Съда на Европейския съюз по случая, произнасянето на решение от Съда може да отнеме няколко години. Решенията на Съда на ЕС се различават от тези на националните съдилища. Съдът се произнася с решение, с което установява дали е имало нарушение на правото на Европейския съюз. Съдът не може да отмени национална разпоредба, несъвместима с правото на Европейския съюз, нито да задължи националната администрация да отговори на искането на отделно лице, нито пък да разпореди на държава да заплати за вредите, нанесени на определено лице в резултат на нарушение на правото на Европейския съюз. За целта жалбоподателите трябва да се обърнат към национален съд в срока, определен в националното законодателство.

Потвърждения за получаване на множество жалби

Подобни една на друга жалби, получени от Комисията, се регистрират заедно под един и същ номер.

Специална декларация за поверителност - Обработване на жалби във връзка с прилагането на правото на ЕС