Skip to main content

Granice i bezpieczeństwo

UE pomaga państwom członkowskim skuteczniej zwalczać poważną przestępczość transgraniczną i terroryzm, ułatwiając wspólne działania i współpracę między krajowymi organami policji i służbami celnymi.

Obszary działania

Bezpieczeństwo celne

Inicjatywy UE w zakresie bezpieczeństwa celnego obejmują stworzenie systemu tzw. upoważnionego przedsiębiorcy oraz współpracę w zakresie bezpieczeństwa z państwami spoza UE.

Przemysł bezpieczeństwa

Komisja Europejska prowadzi prace nad harmonizacją procedur certyfikacji technologii w dziedzinie bezpieczeństwa i udostępnia wsparcie finansowe w tej dziedzinie.

Współpraca organów ścigania

Agencje takie jak Europol pomagają policji z poszczególnych krajów UE poprzez koordynowanie wspólnych akcji oraz ułatwianie wymiany informacji i współpracy operacyjnej.

Kontrola granic zewnętrznych

UE pomaga państwom członkowskim w ratowaniu życia na morzu i zabezpieczaniu granic zewnętrznych Europy. Agencja Frontex koordynuje nadzór granic i analizę ryzyka.

Zapobieganie terroryzmowi i zwalczanie go

Cele UE w tej dziedzinie obejmują koordynowanie działań podejmowanych przez krajowe służby antyterrorystyczne, zapobieganie radykalizacji postaw, prowadzenie badań nad bezpieczeństwem oraz zarządzanie kryzysowe.

Zwalczanie przestępczości zorganizowanej

UE pomaga państwom członkowskim w zwalczaniu przestępstw takich jak handel ludźmi, niegodziwe traktowanie dzieci w internecie, cyberprzestępstwa oraz nielegalny handel bronią palną i narkotykami.