Skip to main content
Лого на Европейската комисия

Възможности за финансиране в областта на образованието и обучението

Как се предоставя финансиране и къде да намерите възможности.

Програми за финансиране

Европейската комисия предоставя финансиране на проекти и организации чрез покани за представяне на предложения. Финансиране се предоставя за широк кръг от проекти и програми, обхващащи множество области, включително образованието.

Финансирането се извършва чрез децентрализирани и централизирани действия:

  • децентрализираните действия се управляват на национално равнище от национални агенции, намиращи се в страните от ЕС
  • централизираните действия се управляват на европейско равнище от Европейската комисия

Националните агенции са органи, отделни от институциите на ЕС. Те са юридически лица, създадени за да изпълняват конкретни технически и научни задачи, които помагат на Европейската комисия да провежда политики.

Намерете национална агенция

Възможности за финансиране в областта на образованието

Възможностите за финансиране в областта на образованието и обучението съществуват в рамките на програмата „Еразъм+“, която представлява схема за финансиране за подкрепа на дейности в областта на образованието, обучението, младежта и спорта. Европейската комисия отговаря за политиките по „Еразъм+“ и следи за цялостното изпълнение на програмата.

Намерете възможности за финансиране в областта на образованието

Повече за „Еразъм+“

Централизираните действия се управляват на европейско равнище от Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA).

Списък на централизираните действия – вижте портала на Европейската комисия за възможностите за финансиране и обществени поръчки

Децентрализирани действия – вижте уебсайтовете на националните агенции

Заетост, умения и обучение

Покани за представяне на предложения, свързани с уменията и обучението, се организират и от генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“.

Възможности за финансиране в областта на заетостта, социалните въпроси и приобщаването

Научни изследвания

По действията „Мария Склодовска-Кюри“ (MSCA) се предоставят безвъзмездни средства за изследователи на всички етапи от професионалното им развитие, независимо дали са докторанти или изследователи с дългогодишен опит.

Funding opportunities in education

Funding opportunities exist in education and training in the form of the Erasmus+ programme, which is a funding scheme to support activities in education, training, youth and sport. The European Commission is responsible for Erasmus+ policies and oversees the overall programme implementation.

Find funding opportunities in education

More about Erasmus+

Centralised actions are managed at European level by the European Education and Culture Executive Agency (EACEA).

A list of centralised actions can be found on the European Commission's Funding Tender Opportunities Portal (F&TP)

Decentralised actions can be found by checking national agency websites.

Employment, skills and training

Calls for proposals relating to skills and training are also offered through the Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion.

Search for funding opportunities in employment, social affairs and inclusion.

Research

The Marie Skłodowska Curie actions (MSCA) provide grants for researchers at all stages of their careers - be they doctoral candidates or highly experienced researchers.