Skip to main content

ELi importimine

Eeskirjad ja menetlused toodete importimisel ELi, teave tariifide kohta, teave tollimaksude kohta ning nõuded elusloomade ja kalandustoodete importimisele.

Import, toll ja tariifieeskirjad

Eeskirjad ja menetlused importijatele, teave ELi tariifide kohta, dumpinguvastased meetmed ning litsentside haldamise integreeritud süsteem (SIGL) kvoote käsitleva teabe jaoks. 

Impordieeskirjad

Teave ettevõtetele ELi turul tegutsemise nõuete kohta, teave tariifide kohta, päritolureeglid ja muud sooduskorrad ning kaubandusstatistika.

ELi tariifid, impordimeetmed ja tootenõuded

Teave tariifide ja muude impordimeetmete kohta Euroopa Liitu imporditud toodete puhul.

Tollimaksude arvutamine – kaasa arvatud tariife ja päritolureegleid

ELi kaubanduse kaitsepoliitika ning teave ja statistika Euroopa Liitu importimist käsitlevate uurimistoimingute kohta.

ELi importimist takistavad meetmed – sealhulgas dumpinguvastased meetmed

Kalandustoodete, taimsete saaduste ning toiduainetega kauplemine

Kalanduskokkulepped ELi mittekuuluvate riikidega, piirkondlik kalavarude majandamine ja ühise kalanduspoliitika rahvusvaheline mõõde.

Kalandustoodetega kauplemine ja ühepoolsed tariifikvoodid

ELi eeskirjad ja õigusaktid taimsete saaduste ELi importimise kohta, taimsete saaduste importijate sertifikaadid ning sertifikaatidega seotud vabastused.  

ELi mittekuuluvatest riikidest pärit taimede ja taimsete saadustega kauplemine

Dokumendid ja teave elusloomade või loomsete toodete importimise kohta ELi, transiidieeskirjad ELi piires ning tervise- ja ohutuseeskirjad.

Toiduainete imporditingimused

Teave kohustuslike ELi menetluste kohta elusloomade, toiduainete ja sööda impordi suhtes piiril teostatava kontrolli puhul.

ELi mittekuuluvatest riikidest pärit toiduainete ja sööda impordikontrollid